آزمایشگاه های پزشكی– الزامات خاص برای كیفیت و احراز صلاحیت

این استاندارد كه براساس ایران- ایزو آی ای سی 17025 و ایران- ایزو 9001 می باشد، الزاماتی برای صلاحیت و كیفیت كه خاص آزمایشگاه های پزشكی است را ارائه می دهد. قابل ذكر است هر كشوری می تواند دارای مقررات و الزامات مخصوص به خود باشد تا در ارتباط با تمام یا بخشی از كاركنان حرفه ای و فعالیت ها و مسئولیت های ایشان در این حوزه به كار گرفته شود.

خدمات آزمایشگاه پزشكی در مراقبت از بیماران ضروری است و بنابراین باید به منظور برآوردن نیازهای تمام بیماران و كاركنان بالینی كه مسئولیت مراقبت از بیماران را به عهده دارند، دردسترس باشند. این گونه خدمات شامل ترتیباتی برای پذیرش، آماد هسازی بیمار، شناسایی بیمار، جم عآوری نمونه ها، نقل و انتقال، ذخیره سازی، پردازش و انجام آزمایش نمونه های بالینی و متعاقباً صحه گذاری، تفسیر، گزارش و مشاوره با در نظر گرفتن ایمنی و اصول اخلاقی در فعالیت های آزمایشگاه پزشكی می باشند.

هرگاه مقررات ملی اجازه دهد، مطلوب است كه خدمات آزمایشگاه پزشكی، علاوه بر تشخیص و درمان بیماران،شامل آزمایش بیماران در موارد مشاوره ای و خدماتی كه بطور فعال در امر پیشگیری از بیماری دخالت دارند نیز باشد. هم چنین هر آزمایشگاه م یباید آموزش های مناسب و فرصت های علمی برای كاركنان حرفه ای كه با آن آزمایشگاه همكاری دارند را فراهم سازد.

هر چند این استاندارد برای استفاده در تمام رشته های شناخته شدة جاری در خدمات آزمایشگاه پزشكی در نظر گرفته شده است، ممكن است آنهایی كه در خدمات و رشته های دیگر كار م یكنند نیز آن را مفید و مناسب بیابند. به علاوه، نها دهایی كه در امر تشخیص صلاحیت آزمایشگا ههای پزشكی مشغولند نیز قادر خواهند بود از این استاندارد به عنوان اساس فعالیت های خود استفاده كنند. اگر آزمایشگاه به دنبال تایید صلاحیت باشد ، بهتر است نهاد تایید صلاحیتی را انتخاب كند كه بر طبق استانداردهای مربوطه فعالیت می كند و الزامات خاص آزمایشگاه های پزشكی را نیز در نظر می گیرد.


هدف و دامنه كاربرد


هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات خاص برای كیفیت و احراز صلاحیت در آزمایشگاه های پزشكی می باشد.

این استاندارد، توسط آزمایشگاه های پزشكی برای ایجاد و تكوین سیستم مدیریت كیفیت و ارزیابی صلاحیت خود كاربرد دارد، هم چنین به وسیله نهادهای تایید صلاحیت در تایید یا تشخیص صلاحیت آزمایشگاه های پزشكی مورد استفاده قرار می گیرد.

For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap