غذای حلال

استاندارد حلال


مقدمه


مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب کلیه قوانین و مقررات، منطبق با احکام شرع مقدس اسلام صورت می گیرد؛ از آن جا که به موجب حکمت الهی، قوانین شرعی مانند احکام خوردنی ها و آشامیدنی ها، در جهت خیر و صلاح بشریت وضع گردیده ا ند، لذا نظر به مصالح عامه و رعایت انطباق نحوه تولید، فرآوری و عرضه محصولات غذایی با قوا نین شرع، نیز در جهت نیل به توسعۀ فرهنگ غذای پاک و کسب جایگاه شایستۀ جمهوری اسلامی ایران در زمینۀ تولید و عرضۀ غذای حلال، ضرورت تدوین و اجرای استاندارد راهنمای عمومی غذای حلال، محرز می باشد. بنا براین ضرورت و به منظور گنجاندن مولفه شرعی در استاندارد فرآورده های غذایی، این استاندارد تدوین و منتشر می گردد. لذا در فرآوری و تولید مواد اولیه و فرآورده های غذایی، ضمن ضرورت رعایت شرایط خوب بهداشتی  و ساخت  ، منطبق با ضوابط فنی و دستورالعمل های اجرایی مراجع ذیصلاح بهداشتی و استانداردهای خاص هر فرآورده، رعایت الزامات این استاندارد نیز الزامی است.
در تدوین این استاندارد، علاوه بر استفاده از قوانین فقهی شرع اسلام، نظیر احکام حلیت، صید و ذباحه و اصول فقهی مرتبط، از قبیل اصاله الصحه و عدم تذکیه، از نظرات صاحب نظران دراین زمینه نیز استفاده شده است.
هم چنین سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه، درحد امکان بین این استاندارد واستانداردهای بین المللی و ملی سایر کشور های اسلامی، هماهنگی ایجاد شود.


غذای حلال- راهنمای عمومی


1-هدف


هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات و ویژگیهای پایه برای انطباق مواد اولیه و فرآورده های غذایی، در هر مرحله از زنجیره غذایی با احکام و قوانین اسلام، منطبق با الزامات مذهب مبین فقه جعفری علیه السلام است.
یادآوری- در احکام فقهی مربوط به این استاندارد، از جمله احکام خوردنیها، آشامیدنیها، ذبح و صید شرعی، هر چیزی را که
فقه جعفری حلال می داند، درفقه اهل سنت نیز حلال شمرده می شود.در حالی که عکس این موضوع صادق نیست .


2-دامنه کاربرد


این استاندارد برای موضوعات زیر کاربرد دارد:
الف- مواد اولیه و افزودنیهای غذایی که منشاء حیوانی یا مستی آور دارند. این مواد می تواند شامل:
انواعمواد افزودنی، نگهدارنده، طعم دهنده، قوام دهنده و مانند آن با پایه حیوانی و مستی آور مانند ژلاتین،
مایه پنیر، آلبومین و ترکیبات آنزیمی باشد.
ب - فرآورده ها ی غذ ایی که در تو لید و فرآور ی آن ها، به هر میزان هر چند جز یی ، از مواد اولیه و افزودنیهای با منش اءحیوانی یا مستی آور استفاده شده باشد . این فرآورده ها می تواند شامل :
انواع فرآورده های گوشتی، لبنی، روغنی، آشامیدنی، فرآورده های تخمیری الکلی و مشتقات آن ها باشد.
پ - مواد اولیه، افزودنیها و فرآورده های غذایی که ممکن است در هر مرحله از زنجیره غذایی با مواد نجس یا غیرحلال در تماس باشند . این مر احل می تواند شامل دریافت ، آماده سازی، فرآوری، جداسازی ، استحصال، استخراج، تعیین، بسته بندی، برچسب گذاری، علامت گذاری، کنترل، جابجایی، حمل و نقل، توزیع، انبارش ، عرضه و سرو کردن غذای حلال و محصولات آن ، ازجمله اجزای تشکیل دهند ۀ مواد غذایی و ترکیبات کمک فرآوری کننده باشد.
ت - مواد اولیه، افزودنیها و فرآو رده های غذایی که روش تولید آنها ممکن است به گونه ای باشد که منجر به تغییر در اصل حلیت ماده غذایی گردد؛ مانند آب انگور که براثر جوشیدن تا قبل از تبخیر دو سوم آن، حرام می گردد.
کلیۀ الزامات و ویژگیهای مندرج در این استاندارد، به منظور کاربرد در کلیۀ مراجع قانونی کشور که مرتبط با زنجیرۀ غذایی هستند، در نظر گرفته شده است .


3-مراجع الزامی


مدارک الزامی زیر حاو ی مقرراتی است که درمتن این استاندارد ملی ایران به آن ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسو ب می شود. در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدید نظر های بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه های بعدی آن ها مورد نظر است .
3-1 استاندارد ملی ایران شماره 1836 : سال 1380 ، واحدهای تولید کننده مواد غذایی – آئین کار اصول کلی بهداشتی
3-2 استاندارد ملی ایران شماره ایران- ایزو 22000 : سال 1386 ، سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی الزامات هر سازمان در زنجیره مواد غذایی
3-3 استاندارد ملی ایران شماره 8468 : سال 1386 ، فراورده های غذایی- ساختار رسمی عمومی گواهی و تهیه و صدور آن، راهنما
3-4 استاندارد ملی ایران شماره 4470 : سال 1377 ، برچسب گذاری مواد غذایی از پیش بسته بندی شده
3-5 استاندارد ملی ایران شماره 3834 ، آیین کار کشتار طیور
3-6 استاندارد ملی ایران شماره 4277 ، آئین کار کشتار گوسفند و بز
3-7 استاندارد ملی ایران شماره 4539 ، آئین کار کشتار گاه گاو و گاو میش
3-8 استاندارد ملی ایران شماره 4848 ، گوسفند یا بز کشتاری
3-9 استاندارد ملی ایران شماره 4849 ، گاو یا گاومیش کشتاری
3-10 استاندارد ملی ایران شماره 4847 ، شرایط گوشت تازه مرغ مناسب برای مصرف خوراک انسان
3-11 استاندارد ملی ایران شماره 4850 ، شرایط گوشت تازه گوسفند و بزمناسب برای مصرف خوراک انسان
3-12 استانداردملی ایران شماره 4846 ، شرایط گوشت تازه گاو وگاومیش مناسب برای مصرف خوراک انسان
3-13 استاندارد ملی ایران شماره 5752 ، آئین کار نگهداری، پخش و عرضه گوشت ماهی
3-14 استانداردملی ایران شماره 5750 ، میگوی تازه- آماده سازی، طبقه بندی، بسته بندی و نشانه گذاری
3-15 استاندارد ملی ایران شماره 5751 ، برش های لاشه کامل ماهی تازه، نوع قطعه ها و آماده سازی گوشت ماهی

For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap