شش سیگما چیست

شش سیگما چیست؟


شش سیگما سیستمی است شامل مجموعه ای از ابزارهای بهبود مستمر برای تمرآز بر روی فرآیندها،
تحلیل و مقایسه آنها و تخصیص منابع به فرآیندهایی آه نیازمند توجه بیشتر هستند.
وجه مشترك فرآیندهای مختلف یك سازمان این است آه آلیه آنها در معرض وقوع خرابی هستند . تمام
فرآیندها خرابی ایجاد م ی آنند و این خراب یها باعث دوباره آاری، اتلافات، هزینه و نیروی انسانی اضافی
می شود. متمرآز آردن عمده تلاش ها بر روی آاهش خرابی ها علاوه بر آاهش بار آاری، هزینه انجام
فرآیندها را نیز آاهش می دهند. شش سیگما با تعریف معیارهایی آه نشان دهنده میزان خرابی در فرآیند
هستند. امكان مقایسه همزمان وضعیت عملكردی فرآیندهای مختلف فراهم می آورد و در تصمیم گیری در
مورد محل تمرآز منابع برای عملكرد بهتر آمك م یآند.
شش سیگما چیز جدیدی نیست . مفهوم شش سیگما در نیمه دهه ٨٠ میلادی توسط شرآت موتورولا
به منظور تحلیل فرآیندهای تولیدی و حذف خراب ی ها گسترش داده شد. سپس در سال های بعد
شش سیگما نه در فرآیندهای تولیدی بلكه در سایر فعالیت های سازمانی از قبیل توسعه محصول، نر م افزار
و فرآیندهای تجاری بكار گرفته شد
متدولوژی شش سیگما یك بینش و فلسفه تجاری است آه به شرآت هایی آه در سطح آیفیت جهانی
فعالیت می آنند و به دنبال بهبود مستمر هستند آمك م ی آند آه به بالاترین سطح رضایت مشتری
دست یابند . معیارهایی آه در این متدولوژی تعریف می شوند. اهداف و ارزش های استراتژیك سازمانی را
به نیاز ها و انتظارات مشتریان مربوط م یسازند.
سیگما یك معیار اندازه گیری است آه میزان پرآندگی یا توزیع داده ها حول میانگین فرایند را نشان
می دهد. در تجارت، مقدار یا سطح سیگما معیاری است آه عملكرد فرایند و میزان احتمال وقوع خرابی در
فرایند را نشان می دهد. هر چه سطح سیگما بیشتر باشد، تغییرات و خراب ی های فرایند آمتر است .
فرایندی در سطح شش سیگما قرار دارد به حدی خوب است به ازای هریك میلیون فرصت خرابی
خرابی  تنها 4/3 خرابی تولید میکند.( (DPMO
نقش ها و مسوولی تهای مورد نیاز برای پیاد هسازی شش سیگما چه هستند؟
درمتدولوژی شش سیگما نقش ها و مسئولیت های آلیدیی وجود دارند آه در تط بی ق این متدولوژی با
فرآیندها و فعالیت های سازمان تاثیر زیادی دارند درك این نكته آه چه آسی مسوول انجام دادن چه
فعالیتی است این امكان را فراهم م یآورد آه متدولوژی بطور آارآ و موثر پیاد هسازی شود. برای نق شها و
مسوولیت های درگیر در شش سیگما اصطلاحات مختلفی توسط شرآت های مختلف مطرح شد ه است
آه در اینجا به بعضی از اصطلاحات رایج اشاره م یآنیم:


(Champion) الف - مدیر پروژه

 • آمربند سیاه ها را انتخاب وبه آنها مشاوره م یدهد.
 • اولویت بندی پروژه ها را رهبری می آند و محدوده پروژه را تعریف م یآند.
 • موانع موجود بر سر راه آمربند سياه ها را برداشته و منابع را در راستاي اجراي پروژه بسيج مي آند.
 • در تعیین زیرساختارهای مربوط به شش سیگما به مدیران اجرایی آمك می آند.
 • گزارشات و نتایج حاصل از پیشرفت پروژه ها را به اطلاع مدیران اجرایی و صاحبان فرآیند می رساند

Defects Per Million Opportunities

5


ب- آمربند سیاه ارشد

 • در زمینه ابزارها و مفاهیم ش شسیگما یك فرد خبره است.
 • آمربندسیاه ها را آموزش می دهد و اطمینان حاصل می آند آه آنها ابز ارها و متدولوژی را به درستی به آار م یگیرند
 • به عنوان مربی و مشاور برای آمربند سیا هها و آمربندسبزها عمل م یآند.
 • هر جا آه لازم باشد افراد را آموزش م یدهد و دانش آنها را به روز م یآند.
 • بر روی پروژ ههایی آار می آند آه بیشتر بین بخ شها و واحدهای سازمان تعریف می شوند.
 • به مدیران پروژ هها و صاحبان فرآیند در انتخاب، مدیریت و اجرای پروژه آمك م یآند.


ج - آمربند سیاه

 • مسوولیت رهبری، اجرا و تكمیل پروژ ههای شش سیگما را بر عهده دارد.
 • متدولوژی و ابزارهای شش سیگما را به اعضای تیم آموزش م یدهد.
 • کمربندهای سبز را انتخاب و معرفی میکند.
 • در شناسایی فرص تهای بهبود برای تعریف پروژه و تعیین جزئیات و محدوده پروژه آمك م یآند.
 • نتایج حاصل از پیشرفت پروژه را به اطلاع رهبران پروژه و صاحبان فرآیند م یرساند.
 • دانش و اطلاعات خود را به سایر آمربند سیا هها و دیگر افراد سازمان منتقل م یآند.
 • به آمربند سبزها مشاوره م یدهد.


د- صاحب فرآیند

 • عضوی از تیم شش سیگما است.
 • زمانی آه پروژه به اتمام رسیده مالكیت پروژه را در دست دارد.
 • مسوولیت حفظ دس تآوردها و یافت ههای حاصل از پروژه را بر عهده دارد.
 • موانع موجود بر سر راه آمربن دسیاه ها را رفع م یآند.


ر- آمربند سبز

 • زیرمجموعه ای از آموز شهای مربوط به متدولوژی و ابزارهای ش شسیگما را دیده است.
 • بر روی پروژ ههای آوچك، عموما در محدوده آاری خودش فعالیت م یآند.
 • می تواند یك عضو آارآ در تیم آمربند سیا هها باشد


متدولوژی شش سیگما


فلسفه شش سیگما این است آه، از داده ها و ابزار های آماری برای بهبود سیستماتیك فرآیند و حفظ
بهبودهای ایجاد شده استفاده م یآند. میانگین و تغییرات فرآیند را با مشخصه های عملكردی و اهداف
موردنظر مقایسه م یآند آه به این طریق مبنایی برای نمایش وضعیت فرآیند فراهم می آید.
مشهور DMAIC معروفترین متدولوژی شش سیگما، یك رویكرد مبتنی بر پروژه است اصطلاحاً به مدل
شده است شامل ٥ فاز: تعریف، انداز هگیری، تحلیل، بهبود و آنترل م یباشد. در فاز تعریف پروژه ها از
روی نیازمندی های مشتری، نیازمندی های عملیاتی و سازمانی و ارتباط این نیازمندی ها با استراتژی های
اجرایی، تعریف و انتخاب م یشوند.
در فاز اندازه گیری، سیستم انداز هگیری ارزیابی م یشود و به منظور شناسایی فرایند، شاخصهای مربوط
به آن محاسبه می شود. در فاز تحلیل و بهبود، منابع تغییرات شناسایی شده و یك ارتباط آماری بین
متغیر های ورودی و خروجی پایه گذاری می شود و به این ترتیب زمین های برای بهبود فرآیند فراهم م ی آید .
در فاز آنترل از ابزارهای سنتی و آماری برای حفظ بهبودهای ایجادشده در فرآیند استفاده م ی شود. عمده
تاکید این مدل بر این است ورودی ها و عوامل مهم فرایند را آنترل آند تا خروجی های مطابق با
خواسته مشتری به دست آید. در ادامه به تشریح این مدل خواهیم پرداخت.
مدل چیست؟ DMAIC
مجموعه ای از ابزارهاست آه در پنج (Define–Measure–Analyze–Improve-Control ) DMAIC مدل
فازبرای مشخص آردن و بهبود فرآیندهای صنعتی و کسب و کار استفاده می شود . لازم است این ٥
فاز به ترتیب منطقی و زمانی برای هر پروژه اجرا گردد.__

For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap