تعریف سیستم اطلاعات مدیریت(MIS)

تعریف سیستم اطلاعات مدیریت(MIS):


سیستمی است كه جمع آوری، كنترل و پالایش داده های مورد نیاز سازمان را بر عهده داشته و با به كارگیری روش های مناسب هر سازمان ، اطلاعات پالایش شده را به منظور تصمیم ، برنامه ریزی و كنترل كلیه فرایندها در اختیار سطوح مختلف مدیران قرار می دهد را سیستم اطلا عات مدیریت (MIS) می نامند.


MIS طرحی است كه با تفكیك سیستمها و رو ش های موجود در هر سازمان به دو گروه زیرتقسیم میكند :

 

 • پشتیبانی : شامل سیستمهای مالی ، اداری،پرسنلی، بازرگانی ....
 • عملیاتی : شامل سیستمهای تولید ، خدمات ، مهندسی ......

 

عوامل مورد بررسی جهت رفع محدودیتها سازمان و افزایش راندمان :

 • تركیب عمومی سازمان در ارتباط با عوامل خارجی
 • كنترل منابع و نیروی انسانی
 • كنترل تولید/ خدمات
 • فرایندها ی سازمانی

 

مزایای پیاده سازی MIS :

 • تسلط سیستم بر كلیه روش ها و رویه های سازمان
 • ایجاد ساختارهای مناسب تصمیم گیری
 • یكپارچگی ارتباطی كلیه سیستمها
 • افزایش بهره وری بیشتر در سازمان
 • جلوگیری از تكرار بیهوده اطلاعات
 • سهولت و سرعت دست یابی به اطلا عات متفرق در یك نگاه


ایجاد زیر بنای اولیه جهت پیاده سازی كه شامل:

 • سیستمهای پشتیبانی تصمیم
 • سیستمهای برنامه ریزی استراتژیك

  

مبنای اطلاعاتی تصمیم گیری:
مدیران رده بالا در سازمان های بزرگ اصولا به اطلاعاتی زیر برای اداره موقت سازمان خود نیاز دارند:

 • نوع تصمیمی كه بایستی اتخاذ شود اعم از اینكه تصمیم Structured و یا UnStructured باشد.
 • سطح سازمانی كه مدیر در راس آن قرار گرفته
 • آمار و تحلیل هایی كه خصوصا در مورد گلوگاه های سازمان است.

 

مدیر در هر سطح سازمان نیازمند داده ها و اطلاعات خاصی است:

 • اهداف را مشخص كرده و نسبت به تعدیل و ارزشیابی آن ها اقدام كند
 • طرح ها و استانداردها را آماده نموده ، آغاز به عمل نماید
 • كارایی واقعی را اندازه گیری كند
 • نتایجی را كه بدست خواهد آمد از قبل براورد نماید

 

روش های بدست آوردن اطلاعات توسط مدیران:

 • اتخاذ تدابیر لازم جهت كسب اطمینان از وجود فاكتورهای موفقیت
 • تعیین امكان پیش بینی عوامل حیاتی موفقیت
 • تعیین عوامل مهم موفقیت
 • تعیین نماید كه برای هر عامل حیاتی ، چه مقدار از براوردها عملا تحقق خواهد یافت

 

اطلاعات مدیران باید:

 • صحیح و دقیق باشد
 • بموقع و بدون تاخیر باشد
 • كامل و خالی از نقص باشد
 • موجز و مختصر باشد 

طراحی MIS اغلب متاثر از مفاهیم ذهنی مدیریت ارشد است
طراح MIS وظیفه دارد جریان اطلاعات را تا جایی هدایت كند كه سبب پشتیبانی تصمیمات ستادی بشود.


طرح ریزی كلی (MIS Master Plan) بر اساس:

 • اهداف كوتاه مدت
 • اهداف بلند مدت
 • در نظر گرفتن كنترل های مورد نیاز 

پدید می آیدتا اهداف مد نظر مدیریت با حد اكثر كارایی تامین گردد.


اثرات MIS در عمل:

 • آگاهی یافتن سریع نسبت به مشكلات ، مسائل و فرصت ها
 • افزایش فرصت جهت پرداختن به طرح ریزی
 • جدا شدن از مشكلات كوچكتر و پرداختن به مشكلات اساسی
 • اخذ تصمیمات صحیح و به موقع

 

جایگاه و كاربرد MIS در امور تولیدی:
تولید محصول عموما به پدید آوردن كالای جدید از مواد خام و یا نیمه ساخته اطلاق میگردد.
فرایندهای تولیدی كه نیازمند اطلاعات میباشند :

 • طراحی محصول
 • طراحی تسهیلات
 • تولید
 • اتخاذ تصمیمات در واحدهای تولیدی


فرایندهای تولید:

 • زمان بندی تولید
 • عملیات فیزیكی تولید
 • تعیین سطوح موجودی انبار

 

منابع اطلاعات مدیریت جهت تصمیم گیری در تولید:

 • داده ها یتولید
 • داده های انبار داری
 • داده های تامین كننده مواد اولیه
 • اطلا عات پرسنلی
 • داده های نیروی كار
 • داده های خارج سازمان
 • مشخصات مهندسی
 • اطلا عات بازار یابی

 

جایگاه و كاربرد MIS در امورمالی:
بازوی عملیاتی سازمان در رسیدن به طرح های اقتصادی منتج از سرمایه گذاری میباشد

 • آگاهی از وضعیت اقتصادی سازمان
 • آگاهی از وضعیت نقدینگی سازمان
 • آگاهی از وضعیت سرمایه گذاری سازمان
 • آگاهی از وضعیت شاخص های توسعه ای سازمان
 • آگاهی از قیمت تمام شده محصولات سازمان نسبت به فرایندهای تولید 

با ایجاد MIS دسترسی به كلیه اطلاعات گفته شده ممكن میگردد و در نتیجه وظایف اصلی امور مالی به طور موثری تسهیل میگردد.


جایگاه و كاربرد MIS در اموربازار یابی:

 • چه تولید كنیم؟
 • به چه قیمتی بفروشیم؟
 • چه استراتژی برای ارتقاء محصولات انتخاب كنیم؟
 • چه كانال های توزیعی مناسب هستند؟

 

كه این مسائل با استتفاده از منابع اطلا عاتی زیر بدست می آیند:

 • شبكه توزیع
 • بررسی و تحقیقات بازار
 • وضعیت و استراتژی رقبا
 • محیط خارجی سازمان
For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap