مدیریت خدمت است

مدیریت در اسلام ، قبل از این كه ریاستمداری باشد ، خدمتگزاری است و مدیر در این منصب ، باید با تیغ تیز مدیریت در جهت خدمت به خلق خدا ، اقامه عدل و داد و رفع ظلم و تبعیض و بی‌عدالتی قیام نماید .

مدیر نباید مسند مدیریت را وسیله افتخار و نردبان نخوت قرار دهد ، زیرا آن دسته از مدیرانی كه ، مدیریت بر یك تشكیلات را ، زمینه تجلی خصلتهای ناروای شیطانی می‌دانند و این میدان را بهترین عرصه برای تاخت و تاز غرورها و شیطنتهای خود به حساب می‌آورند، هرگز مدیر اسلامی و انسانی نیستند .

این گونه مدیران ، هیچ گاه قادر به خدمت نخواهند بود زیرا اینان مدیریت را برای خدمت به دیگران انتخاب نكرده‌اند بلكه آن را وسیله‌ای برای ارضای امیال شخصی و نفسانی خویش نموده‌اند و این كه در روایات از « ریاست » به شدت انتقاد شده است ، اشاره به این گونه مدیریت دارد .

مولای متقیان حضرت علی ( ع ) در مذمت « ریاست » می‌فرماید : « ریاست ، هلاكت و نابودی است » [۱][۱]. البته همانطور كه اشاره شد ، منظور از ریاست در این گونه روایات ، ارضای هوسها و خواسته‌های نفسانی و شیطانی در پوشش مدیریت است .

مردی خدمت حضرت امام رضا ( ع ) درباره شخصی كه مدیریت را وسیله خودخواهیهای خویش می‌دانست ، سخنی به میان آورد و عرض كرد : او در مسند مدیریت ، « ریاست » را دوست دارد نه خدمت به مردم را ، امام رضا ( ع ) زیان چنین مدیرانی را برای جامعه در یك تمثیل زیبا و رسا بیان نمود و فرمود : « چنین ریاستی برای دیانت و اعتقاد مسلمان ، زیانمندتر از این است كه دو گرگ گرسنه در میان گله گوسفندی بیفتند كه چوپان نداشته باشد » .[۱][۲]

در واقع امام رضا ( ع ) در این بیان پر معنای خود ، مدیر را حافظ و نگهبانی برای منافع مردم به حساب می‌آورد و هر گاه مدیر به جای چوپانی امانتدار و خدمتگزار ، گرگی گرسنه باشد ، بزرگترین زیان و فاجعه برای جامعه اسلامی به وجود می‌آید .

در حكومت علوی ، مدیریت تنها از آن جهت ارزش و اعتبار دارد كه وسیله‌ای برای خدمت به خلق و احقاق حق و رفع ظلم و دفع باطل باشد چنانچه امیر المؤمنین علی ( ع ) ، خطاب به عبدا… ابن عباس می‌فرماید : « به خدا سوگند ، این كفش كهنه پر از وصله ، در نزد من از حكومت بر شما محبوبتر است و من اگر این حكومت را پذیرفته‌ام ،‌ فقط به خاطر این است كه حقی را ثابت كنم و باطلی را از میان بردارم » .[۱][۳]

بنابراین در حكومت اسلامی ، خدمت نباید وسیله‌ای برای حاكمیت و ریاست باشد بلكه به عكس حكومت باید وسیله‌ای برای خدمت باشد .

سعدی ، شاعر محبوب و بلند آوازه ایرانی در حكایتی زیبا این مطلب را به خوبی تبیین كرده و می‌فرماید : « درویشی مجرد به گوشه صحرایی نشسته بود ، پادشاهی بر او بگذشت ، درویش از آنجا كه فراغ ملك ، قناعت است سر برنیاورد و التفات نكرد . سلطان از آنجا كه سطوت سلطنت است ، برنجید و گفت : این طایفه خرقه پوشان بر مثال حیوانند و اهلیت آدمیت ندارند ! وزیر نزدیكش آمد و گفت: ای جوانمرد ، سلطان روی زمین بر تو گذر كرد ، چرا خدمتی نكردی و شرط ادب بجا نیاوردی ؟ گفت : سلطان را بگوی ، توقع خدمت از كسی دار ، كه توقع نعمت از تو دارد و دیگر بدان كه ملوك از بهر پاس رعیت‌اند ، نه رعیت از بهر طاعت ملوك !

پادشه ، پاسبان درویش است

گر چه رامش به فرّ دولت اوست

گوسپند از برای چوپان نیست

بلكه چوپان برای خدمت اوست [۱][۴]

۱) غرر الحكم و دررالكلم آمدی – ج ۱ – ص ۴۵۲ .

۲) اصول كافی ، كتاب الایمان و الكفر ، باب طلب الریاسه .

۱) نهج البلاغه – ترجمه محمد دشتی – خطبه ۳۳ .

۲) گلستان سعدی – باب اول – حكایت ۲۸ .

مدیریت علوی

For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap