مهمترین عوامل اتلاف وقت مدیران

مهمترین عوامل اتلاف وقت مدیران

▪ جلسات غیر ضروری

▪ میز یا محدوده كار نابسامان

▪ تلفن‌های غیرضروری

▪ صرف وقت زیاد برای پاسخگویی به نامه‌ها

▪ دسته بندی اوراق بیش از یك بار در روز و صرف زمان طولانی برای سازماندهی آنها

▪ مشكل داشتن با تكنولوژی(اختلال در كار كامپیوترها)

▪ صرف وقت زیاد در ترسیم برنامه‌های كاری برای دیگران

▪ اختصاص زمان طولانی به برنامه ریزی

▪ اختصاص زمان طولانی به تحلیل اشتباهات

▪ اختصاص زمان طولانی به پروژه مستندسازی

▪ تلاش بیهوده برای جلب توجه دیگران به كارهای انجام شده

▪ انجام كارهایی كه می‌توان به دیگران محول نمود.

▪ انجام كار بدون بازده در اوج خستگی

▪ گپ زدن های غیر ضروری و نشستهای دوستانه غیر کاری

▪ تهیه گزارشهای غیر ضروری وطولانی

▪ مطالعه ی مطالب نامرتبط ارسالی از جاهای مختلف

▪ دوباره کاری و رفع اشکالات کار سایرین

▪ پیگیری شخصی تک تک دستورات

▪ سرگرم شدن با محصولات تکنولوژیک در محیط کار مثل رایانه ، اینترنت و تلویزیون

▪ تغییر برنامه زمان بندی سفرها

مدیرستان

For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap