مدیران بزرگ و موفق چگونه سازمان خود را اداره می نماید

در ذیل نکاتی را که مدیران بزرگ در نظر گرفته و مورد بازبینی قرار داده و با بررسی آن سعی می کنیم که موارد آموزنده ای را که بتواند راهگشای شما در حل مسائل و مشکلات شرکتان باشد را بازگو نمائیم . در ابتدا به سراغ شرکت جنرال الکتریک با مدیریت جک ولش می رویم .

به باور ولش رهبران بزرگ کسب و کار نیازمند به نیروی شگرفی هستند . مهمتر از آن دانستن بکار گیری نیرو در راه برانگیختن و نیرو دادن به دیگران است . ولش همانند مربیان فوتبال پیوسته از نشستی به نشست دیگر می رود تا پیام خود را به دست اندر کاران برساند - پیامهایی که ویژه و ساخته او هستند :

▪ کسب و کار آسان است

▪ آنرا بیش از حد پیچیده نکنید

▪ واقعیت را بپذیرید

▪ از دگرگونی نهراسید

▪ با دیوانسالاری بجنگید

▪ از اندیشه کارکنان استفاده کنید

▪ دارندگان اندیشه های برجسته را شناسایی کنید و اندیشه هایشان را به عمل در آورید

مدیریت صنایع و بهره‌وری

For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap