نقد نظام طبقه بندی کارکنان

● چرا نظام طبقه بندی کارکنان در سازمانها به شکست می انجامد ؟

چرا سیستم های تشویقی در بها دادن بیشتر به سازمانها با شکست روبه رو می شوند ؟

عنصر اساسی به کارگیری نظام طبقه بندی ، مقایسه کارمندان با یکدیگر و ارزش گذاری آنان با ارقام است که به منظور تعیین فرد شایسته تر برای دریافت پاداش مادی و یا ارتقای شغلی به کار می رود . این نظام بیشتر در سازمانهایی استفاده می شود که برای تصمیم گیری درباره تعیین سطح دستمزدها یا ترفیعات وابسته به ارزشیابی های امتیازی هستند و خواهان خلق شرایطی هستند که موجب تشویق و رقابت بیشتر میان کارمندان (تولید بیشتر) گردد.

باید به خاطر داشت که سیستم های طبقه بندی ، حتی در بهترین حالت نیز ارزشهای واقعی را ارزشیابی نمی کنند . اگرچه این سیستم رقابت را تشویق می کند ، اما همواره رقابت به تولید بیشتر منتهی نمی شوند.

نظام های طبقه بندی ، دو میسر را برای دستیابی به پاداش بیشتر پیش روی کارمندان قرار می دهند . نخست ، راهی است که افراد با سخت کوشی و به شیوه ای ماهرانه تر از دیگران می کوشند تا میزان تولید و بازدهی بالاتر را به خود اختصاص دهند.

راه دوم که آسانتر و بی دردسر تر است اینکه افراد ، دیگران را پلکان صعود خود قرار می دهند و مکان خود را در این سیستم تثبیت می کنند .

به کارگیری این سیستم و یا سایر سیستم های طبقه بندی ، حتی افراد نیک کردار را نیز به سوی انجام کارهای خلاف قاعده و اخلاق ، هدایت می کند .

● بنابراین با اجرای این سیستم شما به ترویج موارد زیر اقدام کرده اید :

▪ اندوختن منابع سازمانی نزد کارمندان و خودداری از اطلاع رسانی .

▪ کاهش همکاری گروهی و کمک به دیگران .

▪ خود محوری و فعالیت های تک محورانه .

●● نتیجـه :

- این درجه بندی ها و دسته بندی ها می توانند بی نهایت فریب آمیز باشند و به گونه ای جلوه کنند که تصور کنیم یک فرآیند ارزشیابی معتبر و واقعی در جریان است .

- اینکه فردی بهترین یا بدترین است ، اهمیت ندارد . آنچه برای سازمان مهم است ، میزان مشارکت واقعی او در کمک به دستیابی اهداف سازمانی است . نظام طبقه بندی ، سازمانها را اصلاح نمی کند ، بلکه فقط افراد را گروه بندی می کند .

- آگاه ساختن فرد از اینکه در بالای جدول رده بندی یا در پایین آن قرارداد ، ممکن است اطلاعاتی را در این باره در اختیار او قرار دهد ، ولی در عمل هیچ پیامی از راهکارهای پیشرفت به دریافت کنندگان پیام نمی دهد .

- این سیستم می تواند پایه های اخلاق و اعتماد را در یک سازمان براندازد و ضامن ناسازگاری و مخالفت باشد .

سایت مدیران ایران

For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap