نکات مهم برای مدیریت کاری و شخصی

آگاه شوید که دیگران از شما چه انتظارهایی دارند

آینده هرگز اتفاق نمی افتد بلکه ساخته می شود

ارزیابی را با توجه به هدف ها انجام دهید

از اشتباه کردن نهراسید ، اما اشتباه را دوباره تکرار نکنید

از اشتباه های خودتان و یا دیگران و نحوه اصلاح آنها و چگونگی آموختن در آنها بطور صریح و صادقانه یاد کنید

از پشت میز کار فقط به کار بنگرید

از شکست ، هراسی به دل راه ندهید ، زیرا شکست آغاز پیروزی است .

از هیچ همه چیز بسازید

اشتباه های هوشمندانه قسمتی از هزینه های پیشرفت هستند

اطمینان حاصل کنید که محیط کاری شما لذت بخش است و افراد در آن احساس ناراحتی نمی کنند

افکار بزرگ در ذهن بپرورانید

امروز زمان شروع همه کارهایی است که درگذشته وعده انجامش را به خود می دادید

اندیشه های مثبت خود را غنی تر کنید

انعطاف پذیری یعنی قدرت

بانک کشاورزی

For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap