همراه با ساعت بهره وری ، چگونه مدیران را به رهبران تبدیل کنیم ؟

 مدیر رهبر

 

 

 دارای دیدگاه کوتاه مدت است دارای دیدگاه بلند مدت است

 

 بیشتر ، نگاهش به زمان حال سازمان است بیشتر نگاهش به آینده سازمان است

 

 تأکید بر سیستم ها و ساختار ها و کنترل دارد . تأکید بر روابط انسانی ، انسان ها و روحیه دادن دارد.

 

 به دنبال ثبات و آرامش است به دنبال انعطاف و تغییر است

 دارای کارکنان است دارای پیروان است

 وضعیت موجود را می پذیرد و اداره می کند وضعیت موجود را به چالش می کشاند و نوآوری می کند

 اجرا می کند هدایت می کند

 کارها را درست انجام می دهد کارهای درست را انجام می دهد

 بیشتر کارها جاری را انجام می دهد بیشتر به ابداع و نوآوری می پردازد

تغییر را تهدید می داند و از آن می پرهیزد به تغییر به عنوان فرصت نگاه می کند و آن را دنبال می کند

 بیشتر دوست دارد حرف بزند بیشتر دوست داردگوش کند

 مسائل را خودش حل می کند پیروان را توانمند می سازد تا مسائل را حل کنند

دکتر قام انصاری رنانی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

سایت مدیران ایران

For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap