همراه با مدیر موفق در یک ماه

 روز اول :راز مدیریت در این است كه مقام و موقعیت را ابزاری برای خدمت به دیگران بدانی، نه تریبونی كه از طریق آن امتیازخود را به گوش همه برسانی .

 روز دوم :راز مدیریت در به خاطر سپردن این قانون است كه :.« انسان ها مهم تر از اشیا هستند »

 روز سوم :راز مدیریت در این است كه نسبت به زیردستانت صادق و صمیمی باشی و متوقع نباشی كه آنها در صداقت و صمیمیت پیشقدم شوند .

 روز چهارم :راز مدیریت در این است كه اعتبار خودت را با دیگران ومشكلات آنها را با خودت قسمت كنی

 روز پنجم :راز مدیریت در این است كه طرفدار حقیقت باشی . یادت باشد كه در آخر همواره حقیقت برنده است .

 روز ششم :راز مدیریت در این است كه همواره هدف نهایی را در« ما واقعاً به دنبال چه هستیم؟ » : نظر بگیری

 روز هفتم :راز مدیریت در این است كه احساسات متعادل داشته باشی : از موفقیت مغرور و از شكست ناامید نشو، اما تا می توانی تلاش كن

كارها را درست انجام دهی، نتایج خودشان با هم كنارخواهند آمد .

 روز هشتم :راز مدیریت در این است كه حواست را بر كاری كه انجام می دهی متمركز كنی، نه بر خودت به عنوان كننده كار .

 روز نهم :راز مدیریت در این است كه انجام كاری را كه خودت دوست نداری انجام دهی، از كس دیگری نخواهی .

 روز دهم :راز مدیریت در این است كه اول نفع دیگران را در نظربگیری، بعد نفع خودت را .

 روز یازدهم :راز مدیریت در این است كه به صدای عقل و شعوردیگران گوش كنی، یعنی به واقعیتی كه در پس هر اتفاقی وجود دارد .

 روز دوازدهم :راز مدیریت دراین است كه همه چیز را همان طور كه هست بپذیری، نه آن طور كه دلت می خواهد، یا فكر می كنی باید باشد؛زیرارؤیاهای ناممكن، تنها با گذشتن از مراحل ممكن تحقق می یابند .

 روز سیزدهم :راز مدیریت در این است كه بهترین استفاده را از استعدادهای دیگران، همان طور كه هستند بكنی و فكر كنی اگر استعدادهای شان جور دیگری بود، بهتر می شد .

 روز چهاردهم :راز مدیریت در دوراندیشی است . به جایی نگاه كن كه از دیدرس خارج است، به استعدادهایی كه در افق قرار دارند .

 روز پانزدهم :راز مدیریت در این است كه به راه حل ها فكر كنی نه به مشكلات .

 روز شانزدهم :راز مدیریت در این است كه خود را پایبند سنت ها نكنی . كاری را كه حقیقتاً درست است انجام بده . حتی اگر دیگران آن كار را هزار بار انجام داده باشند، باز هم تازه بهنظر خواهد آمد .

 روز هفدهم :راز مدیریت در این است كه دیگران را در آرمان ها و اهدافت سهیم كنی و آنها را دوستان خودت بدانی تا همواره حمایتت كنند .

 روز هجدهم :راز مدیریت در این است كه پایبند اصول صحیح باشی و قضاوت های مردم را شاخص قرار ندهی .

 روز نوزدهم :راز مدیریت در این است كه اصول والایی را كه در قوانین از پیش تعریف شده وجود دارد، در محبت و مهربانی جستجو كنی .

 روز بیستم :راز مدیریت در این است كه تیم انجام دهنده كار را مهم تر از نتیجه كاربدانی . یادت باشد كه یك گروه خوب، می تواند محصولات مختلفی تولید كند .

 روز بیست ویكم :راز مدیریت در این است كه حب و بغض بر تصمیماتت اثر بگذارد .

 روز بیست ودوم :راز مدیریت در این است كه از دیگران همكاری و كمك بخواهی نه اطاعت و حرف شنوی .

 روز بیست وسوم :راز مدیریت در میزان اشتیاق نسبت به كار است . اشتیاق نسبت به ایده هایت دیگران را وادار به پذیرفتن آنها خواهد كرد .

 روز بیست وچهارم :راز مدیریت در این است كه هر كاری را با طیب خاطر انجام دهی .

 روز بیست وپنجم :راز مدیریت در این است كه از انجام كار بیش از نتیجه كار لذت ببری . در این صورت، با توجه به متغیربودن چیزها، توانایی تو برای انگیزه دادن به دیگران همواره ثابت خواهند ماند .

 روز بیست وششم :راز مدیریت در این است كه انجام هر كاری را به مثابه راهی بدانی كه سرانجامش به كامیابی منتهی می شود .

 روز بیست وهفتم :راز در این است كه با ایجاد انگیزه در دیگران، باعث شوی به استعدادهای متعالی خود ایمان بیاورند .

 روز بیست وهشتم :راز مدیریت در این است كه در كار، از قدرت دلیل و منطق استفاده كنی و قلبت هم راهنمایت باشد .

 روز بیست ونهم :راز مدیریت در دوست داشتن دیگران است . نباید دیگران را از خودت جدا بدانی، زیرا آنها جزئی از حقیقت والای وجود تو هستند .

 روز سی ام :راز مدیریت در بزرگواری است، نه در كینه جویی نسبت به دیگران . هنگامی كه دیگران موجب آزار تو می شوند، یادت باشد كه خود را بیشتر از تو آزار می دهند . پس در سكوت با آنها همدردی كن

 روز سی ویكم :راز مدیریت در شوخ طبعی است . با دیگران بخند، اما هرگز به دیگران نخند .

نویسنده : والترز

ارتباط‌موفق

For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap