همکاری

....یادگیری کار کردن با همدیگر به عنوان یک تیم بر اساس « مجموعه اصولی » ساخته می شود که به وسیله مأموریت و اهداف ، نقشها و مسئولیت ها ، رویه ها و تجارب تبیین می شود . با این عناصر ، فرصت برای همکاری و روابط قوی تیمی بسیار خوب است . کار کردن با یکدیگر به عنوان چشم پوشی از تفاوتهای شخصی نیست بلکه به معنی درک تفاوتها و پذیرش آنهاست به گونه ای که با رویه هائی که تیم در مورد آنها موافقت کرده ، سازگار است . یک مدیر به عنوان رهبر یک تیم باید برای پیدا کردن زمینه های مشترک در مواردی که تضادهائی وجود دارد تلاش کند ، روابط درون تیم و ارتباطات بیرونی را مدیریت کند و عالیترین عملکرد را به وجود آورد .

تیم های با عملکرد عالی

روحیه و غرور تیمی وجود دارد .

تحمل تضاد وجود دارد و تأکید روی راه حل است .

تضاد تأیید می شود و آشکار بحث می شود .

اعضای تیم صریح هستند و با یکدیگر روابط دوستانه دارند .

اعضای تیم یکدیگر را حمایت می کنند .

 

 

تیم های با عملکرد ضعیف

روحیه تیمی قوی وجود ندارد .

تضاد پنهانی بین اعضای تیم وجود دارد.

از عنوان کردن تضاد اجتناب می شود و یا به طور سازنده برخورد نمی شود .

روابط اعضای تیم غیر دوستانه است .

اعضای تیم حالت تدافعی با یکدیگر دارند

 

سعید الهوئی

سایت مدیران ایران

For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap