هفت رمز مدیریت مبتکر و پویا

مقام و موقعیت شغلی خود را موهبتی از طرف خداوند و فرصتی برای خدمت بیشتر به مردم بدانید . مبادا آن را وسیله ای برای ارضا ء مقاصد شخصی و خانوادگی خود بدانید .

بیش از هر چیز و در درجه اول به مسائل اساسی توجه كنید . این موضوع را همیشه به یاد داشته باشید كه مقام و منزلت انسان ها از اشیاء و پدیدههای بی جان بیشتر است . امروزه مدیریت موفق و پویا، مدیریت بر نیروهای انسانی است .

همواره در ذهن خود ایده های بزرگ بپروانید و به افقهای دور بنگرید . به طور مرتب اهداف خود را مرور كنید و از خود بپرسید كه برای چه مقصودی تلاش می كنید

از نیروی عقل خود كمك بگیرید و متفكر باشید . با كسب موفقیت ها، مغرور نشوید و با تجربه شكست ها از میدان به در نروید، و درگرداب نا امیدی ها نیفتید . بهترین راه حل را برای رفع مشكل انتخاب كنید و برای به ثمر رساندن آن تلاش كنید . بدیهی است در این راه، باید از خود شكیبایی نشان دهید و چون كوه مستحكم و استوار باشید .

كاری را كه خود شما نیز تمایلی به انجامش ندارید با زور به دیگران نسپارید . برای درک دیگران، همواره خود را به جای آنان قرار دهید .

شنونده منطق و استدلال دیگران باشید . سعی كنید تلاش همه افراد را در جهت حل مسائل، در نظر بگیرید .

به جای بزرگ كردن مشكلات و تنگناها، به راه حل آنها توجه كنید . تجزیه و تحلیل همه راه حل ها و سپس انتخاب بهترین راه حل، راه گشا و حلال مشكلات است .

نویسنده : سایت مردمان

روزنامه کارگزاران

For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap