مدیریت تغییر

جهان امروز جهان تغییر است. تصور محیطی ایستا و با تغییر اندك غیر ممكن می نماید. اما شیوه ی اداره ی این محیط نیازمند شناخت جنبه های مختلف آن است.

مدیریت تغییر واكنش های مدیر نسبت به تغییرات محیطی است.عموما هدف مدیریت تغییر پایین آوردن سطح اختلال در فعالیت ها است. از سوی دیگر هر تغییر را می توان مترادف با فرصتی برای رشد و پیشرفت دانست. اما این تغییرات برای كاركنان در دید اول یك تهدید به شمار می رود. در برابر تغییرات گسترده ،نیروی انسانی عكس العمل های متفاوتی نشان می دهند.عموما كارمندان تغییر را با ترس می پذیرند.اما لازمه ی مدیریت مناسب این تغییرات ،هماهنگ كردن نیروی انسانی در یك جهت است.و رمز دستیابی به این هماهنگی شفافیت در ارتباطات می باشد.

منبع این تغییر ممكن است داخلی باشد (هنگام بازنگری های سالانه مدیر نیاز به تغییر را احساس كند) چنانچه منبع تغییر خارجی باشد نیز نیازمند واكنش مناسب مدیر می باشد.

كرت لوین برای ایجاد تغییر ۳ مرحله را در نظر می گیرد: خروج از انجماد - تغییر - و سپس انجماد مجدد و بازگشت به ثبات و پایداری را ارائه داد.

تغییرات موفقیت آمیز نیازمند روشن بودن همه ی اجزای آن و رهبری مناسب،ارتباطات شفاف و مداوم است.

میهن بلاگ

For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap