160 نکته درمديريت

در جهان تنها کسی موفق می شود به انتظار دیگران ننشیند و همه چیز را از خود بخواهد. (شیللر)

1- در انجام کارها روي شيوه اي خاص تاکيد نکنيد، شايد کسي بتواند ازمسير کوتاهتر و بهتري شما را به مقصد برساند.

2- توجه داشته باشيد دانش و تجربه، هيچ کدام به تنهايي رهگشا نيستند، مثل اکسيژن و هيدروژن که از ترکيب معيني از آنها هواي تنفس ما تامين ميشود، ميتوان با آميختن دانش و تجربه، راهکارهاي حياتي و استثنائي خلق کرد.

3- از هر فرصتي براي استخدام و به کارگيري افراد برجسته استفاده کنيد.

4- به خاطر داشته باشيد رعايت استانداردهاي محيط کار در کارايي کارمندان موثر است.

5- با فرق گذاشتن بيهوده بين افراد گروه، انگيزه کاري آنها را از بين نبريد.

6- از مشورت و نظر خواهي با نيروي جوان ابايي نداشته باشيد.

7- با رفتارهاي ضد و نقيض، اعتماد زيردستان را از خود سلب نکنيد.

8- در به وجود آوردن فضاي رقابتي سالم، کوشا باشيد.

9- براي ارتقاي سطح دانش کارمندان و افزايش بهره وري آنان، کلاسهاي آموزشي ترتيب دهيد و از لوازم کمک آموزشي بهره گيريد.

10- دقت کنيد که توبيخ کارمند خطاکار، بايد متناسب با اشتباهش تعيين شود.

11- مطمئن شويد مامور خريدي که براي سازمان در نظر گرفته ايد، علاوه بر کارداني و رعايت اصول درست بازاريابي، مورد اعتماد، زرنگ و خوش سليقه نيز هست و همان گونه که برقيمت کالاها توجه دارد، بر زيبايي و کيفيت آنها نيز اهميت مي دهد.

12- در صورت لزوم با قاطعيت نه بگوييد.

13- سعي کنيد با اصول ساده روانشناسي آشنا شويد.

14- طوري رفتار کنيد که ديگران شما را به عنوان الگو انتخاب کنند و آينده کاري دلخواه خود را در قالب شخصيت شما مجسم کنند.

15- هرگز در حضور کارمندان با ديگر معاشرين خود، پشت سر افراد بدگويي نکنيد.

16- رعايت سلسله مراتب کاري را به مسئولين و سرپرستان گوشزد کنيد.

17- براي آزمودن کارمندانتان با آزمايشهاي فاقد ارزش و بي اساس، شخصيت آنان را زير سوال نبريد.

18- با شروع به موقع جلسات، وقت شناسي را عملا به حاضرين بياموزيد.

19- براي گيراتر شدن سخنان خود، هميشه چند عبارت کليدي از بزرگان و افراد برجسته در ذهن داشته باشيد و در موقع لزوم آنها را به کار ببريد.

20- در انجام  کارها به سه نکته بيش از بقيه نکات توجه کنيد: اعتماد به نفس، اعتماد به نفس، اعتماد به نفس.

21- …

For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap