مقالات تخصصی

مدیریت کیفیت در پروژه ها ISO 10006 اجرای پروژه ومدیریت صحیح انها در جهت تحقق خرو جی ها مشخص شده برای انها ،توجه به رویکرد مدیریت کیفیت در پروژه ها را اجتناب ناپذیر مینماید.بکار گیری مدیریت کیفیت در پروژه ها از یک طرف فر/ایند های طرحریزی شده در پروژه ها…
QMS-Medical Devices ISO 13485 استاندارد ISO 9001 الزامات عمومی سیستم های مدیریت کیفیت-صرف نظر از نوع فعالیت سازمان –را تشریح می نماید. استاندارد ISO 13485 به عنوان استاندارد وابسته به ISO 9001 ،الزامات سیستم مدیریت کیفیت را در طراحی،توسعه،تولید، منتاژو خدمات پس از فروش انواع تجهیزات پزشکی بیان میدارد.این استاندارد…
سیستم مدیریت زیست محیطی سیستم ISO 14001،استاتدارد بین المللی شناخته شده سیستمهای مدیریت محیط زیست (EMS) این استاندارد راهنمایی برای مدیریت اثر بخش جنبه های زیست محیطی فعالیتها،محصولات وخدمات بادر نظر گرفتن اصول حفاظت محیطی ،جلوگیری از آلودگی ونیاز های اقتصادی اجتماعی ،ارائه می نماید. مشکلات ومسائل زیست محیطی ،فشار…
Environmental Management System-EMS ISO 14001 توجه روز افزون به حفظ محیط زیست وافزایش آگاهی، انتظارات والزامات طرف های ذی نفع نسبت به توسعه پایدار،مستلزم نگزش سیستمی در اتصال با قوانین،ضوابط ملی ومنطقه ای میباشد. دراین راستا کمیته فنی 207سازمان بین المللی استاندارد( (ISO/TC 207، درسال1996 سری استاندارد بین اللملی ISO…
Food Safety Management System تهیه شواهد کافی به منظور اثبات قابلیت کنترل عوامل خطر زا در مواد غذایی براساس الزامات قانونی وهمچنین الزامات مشتری ازجمله مواردی است که سازمان های دخیل در زنجیره تولید،به آن نیازمندند. استاندارد بین المللی ISO 22000 با به کار گیری اصول HACCP وترکیب موثر آن…
Information Security Management System-ISMS رشد سریع وسرعت روز افزون تغییرات در علوم وفناوری را در عصر حاضر، باید مدیون دسترسی گسترده و فراگیر به اطلاعات دانست.حرکت رو به گسترش جوامع در راستای جامعه اطلاعاتی،موجب رشد وسیع خدمات اطلاعاتی شده وبا این نگرش، اطلاعات برای یک سازمان،سرمایه ای فوق الاده با…
Page 3 of 3
For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap