ایزو 10006

مدیریت پروژه بنا به تعریف عبارت است از یك رهیافت نظام مند برای رسیدن به اهداف پروژه در سراسر طول حیات پروژه.

 

پیاده سازی و داشتن گواهینامه یک سیستم مدیریت پروژه مانند ISO10006 به کارفرما این اطمینان را می دهد که پیمانکار دارای یک نظام منسجم مدیریتی برای رسیدن به اهداف پروژه می باشد و در سازمانی که استاندارد مدیریت پروژه مانند PMBOK یا ISO 10006 در آن پیاده سازی شده ضمن سازماندهی بهتر به امور و فرآیند ها باعث افزایش کارآیی و اثربخشی فعالیت ها می گردد.

 

مزایای استاندارد ISO 10006 مدیریت کیفیت در پروژه و داشتن گواهینامه آن :

 

 • 1. داشتن نگرش سیستماتیک به مدیریت پروژه
 • 2. مدیریت بهتر هزینه پروژه
 • 3. بهبود ارتباطات درون و برون سازمانی در پروژه بین سازمان ، مشاور ( ناظر ) و کارفرما
 • 4. مدیریت زمان و کاهش تاخیرات پروژه
 • 5. مدیریت سوابق ، مدارک و اطلاعات
 • 6. استفاده بهینه از منابع سازمان
 • 7. جلو گیری از اعمال سلیقه شخصی در مدیریت و یکنواختی روش
 • 8. کنترل ریسکهای پروژه
 • 9. مدیریت بهتر تدارکات و خریدها
 • 10. ایجاد نگرش مثبت به مدیریت شرکت
 • 11. رسیدن به کیفیت تعیین شده در پروژه

 

سیستم مدیریت کیفیت پروژه چیست ؟

 

پروژه عبارت است از مجموعه فعالیت هایی است که با هدفی مشخص به صورت خاص ، یکبار با ترتیب و زمانهای شروع و پایان مشخص انجام می شود .

و سیستم مدیریت پروژه بنا به تعریف ارائه شده بوسیله استاندارد ISO10006 عبارت است از :

 

طرح ریزی ، سازماندهی ، پایش، كنترل و گزارش دهی روی تمامی جوانب یك پروژه و ایجاد انگیزه برای تمامی افراد در گیر درآن در جهت دستیابی به اهداف پروژه

برای مدیریت پروژه روشهای و طرح های بسیاری وجود دارد که بسته به نوع پروژه و شرایط ویژه آن اتخاذ می شود نحوه مدیریت پروژه تاثیر مستقیمی بر رسیدن به اهداف آن دارد .

 

هر چند که رویکرد مدیریت پروژه یک رویکرد کاملا اقتضایی است اما با فرموله کردن موضوع می توان از درست بودن تصمیم های گرفته شده اطمینان حاصل کرد .

 

انجمن مدیرت پروژه APM در سال 1992 اولین سری استاندارد دانش مدیریت پروژه (Project Management Body Of Knowledge) که به اختصار PMBOK خوانده می شود ار ارائه نمود که تاکنون 4 بار این استاندارد بازنگری شده است .

این استاندارد حاوی الزاماتی برای مدیرت پروژه می باشد که تضمین کننده رسیدن به اهداف پروژه ها می باشد .

بر اساس PMBOK هر پروژه به 5 مرحله آغاز ، برنامه ریزی ، اجرا، کنترل و خاتمه تقسیم شده و این استاندارد برای اجرای موفق این 5 مرحله راهنمایی های کاربردی ارائه می کند .

 

سازمان جهانی استاندارد سازی ( ISO ) با توجه به نتایج موفق به دست آمده از اجرای استاندارد PMBOK اقدام به تدوین استاندارد جهانی ISO 10006 نمود و این استاندارد بین المللی می رود در جهان جانشین موفقی برای سایر روشهای مدیریت پروژه گردد .

 

در استاندارد ISO 10006 الزامات یک سیستم مدیریت کیفیت پروژه و تعاریف مورد نیاز آن به نحو مناسبی تعریف شده .

 

اجرای این استاندارد ها بویژه به شرکتهایی که پروژه های بزرگ صنعتی و عمرانی را اجرا می کنند و یا در مناقصه های بین المللی شرکت می نمایند توصیه می شود .

 

الزامات اصلی سیستم مدیریت کیفیت پروژه بر مبنای استاندارد ISO10006

 

سیستم مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ISO 10006 دارای یک دید فرآیندی به شرح ذیل می باشد :

 

 • 1. طرح ریزی
 • 2. سازمان دهی
 • 3. پایش
 • 4. کنترل
 • 5. گزارش دهی
 • 6. انجام اقدامات اصلاحی
For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap