ایزو 18000

از آغاز قرن 20 میلادی تا کنون توجه به ایمنی و بهداشت پرسنل وسایر ذینفعان در محیط کار به شدت مورد توجه دولت ها و مردم قرار گرفته و طی این مدت سازمانهای زیادی در جهان برای حمایت و ایمنی کار ایجاد شده که از معروفترین آنها می توان به :

 

سازمان جهانی کار ( ILO ) International Labor Office

سازمان بهداشت جهانی World Health Organization ( W.H.O )

سازمان ایمنی و بهداشت حرفه ای Occupational Safety and Health Administration ( OSHA )

مركز ملی تحقیقات ایمنی و بهداشت حرفه ایNational Institute for Occupational Safety and Health ( NIOSH )

انجمن ملی حفاظت در برابر آتش سوزی National fire protection Association ( NFPA ) و در ایران وزارت کار و امور اجتماعی نام برد .

 

از آنجا که در محیط های كاری عوامل وجود دارند كه می توانند سلامتی و بهداشت تن و روان آدمی را در معرض خطر قرارداده و آنرا دچار بیماری و یا حادثه سازند ، و چنانچه كنترل این عوامل در یك چهارچوب و قالب سیستماتیك و منظمی انجام نگیرد هر اقدامی و لو گسترده باز هم عقیم خواهد ماند و اكنون OHSAS 18000 ( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ) آمده است تا قالبی را برای سازمان از این حیث فراهم آورد.

 

OHSAS سرواژه ( Occupational Health and safety Assessment series ) به معنی سری ارزیابی ایمنی و بهداشت حرفه ای می باشدکه شامل استاندارد های OHSAS18001 و OHSAS18002 بوده که نیازمندیهایی را برای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای مانند استاندارد های مشابه BS 8800 , ISA 2000 , AS4801 و ... بیان می دارد تا سازمان را قادر سازد تمام ریسكهای ایمنی و سلامت حرفه ای خود را تحت كنترل در آورده و كارآئی آن را بهبود بخشد.

 

اهداف OHSAS 18001 عبارت است از :

 

 • ارتقاء و حفظ بالاترین درجه سلامتی جسمی – روحی و اجتماعی برای تمام ذینفعان
 • پیشگیری از خروج كارگران از شغل شان بدلیل شرایط كاری
 • محافظت كاركنان و سایر ذینفعان در مقابل ریسك های منتج از فاكتورهای مضر سلامتی
 • نگهداری كاركنان در محیط كاری كه شرایط فیزیكی و روانی آن پذیرفته شده باشد.
 • جلوگیری از آسیب هایی که عوارض آن در دراز مدت ظاهر می شود برای پرسنل ، همسایگان ، بازدید کنندگان و... .

 

مزایای پیاده سازی OHSAS 18001

 

 • پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای مزایایی در پی دارد كه از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود.
 • نگرش طرح ریزی شده و مستند در رابطه با سلامت و ایمنی
 • ساختار روشن و واضح مدیریت ایمنی و بهداشت كار كه مشخص كننده محدوده مسئولیتها می باشد
 • افزایش آگاهی و دانش كاركنان در ارتباط با موارد ایمنی و بهداشت
 • ایجاد محیطی امن و سالم
 • كاهش ریسك حوادث و بیماریهای شغلی
 • كاهش زمان تلف شده در اثر بیماری و صدمات وارده به كاركنان
 • رعایت قوانین و مقررات مربوطه كه موجب كاهش هزینه های صرف شده برای پرداخت خسارات و پرداخت جریمه های احتمالی می شود
 • اثبات ارزش و جایگاه كاركنان وسایر انسان ها به عنوان مهم ترین سرمایه جامعه

 

چرا OHSAS 18000 استاندارد ISO 18000 نیست ؟

 

استاندارد OHSAS18000 ایزو نمی باشد این استاندارد بوسیله یک سری از شرکت های گواهی دهنده تحت نظارت BSI با توجه به نیاز صنایع و بخش خدمات تدوین شد چون از یک سو کشورهای مختلف در سازمان جهانی استانداردسازی ( ISO ) در مورد مفاد آن توافق نداشتند و از سوی دیگر سندیکاهای کارگری با آن مخالفت داشتند چون معتقد هستند که این استاندارد ها نمی تواند تا آن حد کامل باشد تمام الزامات را برای سلامت و ایمنی تامین کنند و ممکن است مورد سواستفاده قرار گیرند.

 

از سوی دیگر خود سازمان استاندارد سازی معتقد است که الزامات ضروری در ارتباط با سلامت تا حد زیادی در استانداردهای سری ISO 14000 بیان شده .

For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap