ایزو 19011

مجموعه استانداردهای بین المللی ایزو 9000 و ایزو 14000 بر اهمیت ممیزی به عنوان ابزاری مدیریتی برای پایش و تصدیق اجرای مؤثر خط مشی کیفیت و/یا زیست محیطی یک سازمان تاکید م ینماید.

همچنین ممیزی بخش مهمی از فعالیت های ارزیابی انطباق از قبیل گواهی کردن/ثبت کردنِ برون سازمانی، ارزیابی و بازبینی زنجیرۀ تامین است.

 

این استاندارد راهنمایی هایی برای مدیریت برنامه های ممیزی، اجرای ممیزی های داخلی یا برون سازمانیِ سیستم های مدیریت کیفیت و/یا زیست محیطی، و نیز شایستگی و ارزیابی ممیزان ارائه م یکند.

 

این استاندارد برای کاربرد گستره وسیعی از کاربران بالقوه از جمله ممیزان، سازمان های مجری سیستم های مدیریت کیفیت و/یا زیست محیطی، سازمان هایی که به موجب معاهداتشان نیاز به اجرای ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت و/یا زیست محیطی دارند و سازمان های دخیل در آموزش یا اعطای گواهینامه به ممیزان، گواهی کردن/ثبت کردنِ سیستم های مدیریت، و تاییدصلاحیت یا استانداردسازی در حوزۀ ارزیابی انطباق در نظر گرفته شده است.

 

هدف آن بوده است که راهنمایی در این استاندارد دارای قابلیت انعطاف باشد. چنان که در بخ شهای مختلف متن اشاره شده است، کاربرد این راهنمای یها ممکن است برحسب اندازه، ماهیت و پیچیدگی سازما نهایی که مورد ممیزی قرار می گیرند، همچنین اهداف و دامنه شمول ممیزی هایی که انجام می شوند تفاوت داشته باشد. در سراسر این استاندارد، راهنمایی های تکمیلی یا مثال هایی از موضوعات خاص به شکل کمک اجرایی در داخل کادر ارائه شده است.

 

در برخی موارد، این متون برای پشتیبانی کاربرد این استاندارد در سازمان های کوچک است.

 

هرگاه سیستم های مدیریت کیفیت و/یا زیست محیطی به طور مشترک به اجرا در م یآیند، تشخیص به عهده کاربر این استاندارد است که ممیز یهای سیستم مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت زیست محیطی به طور جداگانه یا به صورت مشترک اجرا شوند.

اگر چه کاربرد این استاندارد برای ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت و/یا زیست محیطی است، کاربر می تواند راهنمای یهای ارائه شده را برای کاربرد دیگر انواع ممیز یها، از جمله دیگر ممیزی های سیستم مدیریت، تعدیل نماید یا بسط دهد.

 

این استاندارد فقط راهنمایی ارائه می کند، اما کاربران م یتوانند برای تدوین الزامات مربوط به ممیزیِ خود آن را به کار برند.

افزون بر این، هر سازمان یا فرد دیگری که علاقه مند به پایش انطباق با الزامات، از قبیل ویژگی های محصول یا قوانین و مقررات باشد، می تواند از راهنمایی های ارائه شده در این استاندارد بهره گیرد.

 

هدف و دامنه کاربرد

 

این استاندارد راهنمایی هایی در مورد اصول ممیزی، مدیریت کردن برنامه های ممیزی، اجرای ممیزی های سیستم مدیریت کیفیت و ممیزی های سیستم مدیریت زیست محیطی و نیز رهنمود هایی در مورد شایستگی ممیزان سیستم های مدیریت کیفیت و زیست محیطی ارائه می کند.

 

این استاندارد برای تمامی سازمان هایی که نیاز به اجرای ممیزی های داخلی یا بیرونی سیستم های مدیریت کیفیت و/یا مدیریت زیست محیطی، یا مدیریت کردن یک برنامۀ ممیزی دارند، کاربرد دارد.

 

به کارگیری این استاندارد برای دیگر انواع ممیز ی اصولاً امکان پذیر است، مشروط بر آن که در چنین مواردی به تعیین شایستگی های موردنیازِ اعضای تیم ممیزی توجه خاص مبذول شود.

For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap