ایزو 26000

ايزو 26000 چيست؟

 


سازمان بين‌المللي استانداردها طي يك فرايند طولاني و پيچيده و از طريق اجماعي عمومي، ايزو 26000 را كه يك راهنماي داوطلبانه در خصوص مسؤليت اجتماعي بنگاه‌هاست، تدوين و منتشر كرده است. در اين سند تمام الزام‌هاي مربوط به مسؤليت اجتماعي بنگاه‌ها از ساير سندهاي بين‌المللي، مانند بيانيه سه جانبه سازمان بين‌المللي كار، راهننماهاي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، اصول راهنماي ملل متحد در خصوص حقوق بشر و كسب و كار، و ميثاق جهاني ملل متحد استخراج و ارايه شده است.


سازمان بين‌المللي كارفرمايان، كه در ابتدا، يكي از شركاي حاضر در تدوين و تصويب اين سند بود، با انتشار يك «برگه اطلاعات» نظرات و مواضع خود را در خصوص اين استاندارد بين‌المللي بسيار مهم ارايه داده است.


پيام كارفرمايان‌» اميدوار است كه در آينده برگردان متن اصلي سند ايزو 26000 را به علاقمندان تقديم كند. تا آن زمان، برگردان برگه اطلاعاتي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در ادامه تقديم مي‌شود:


ايزو 26000 چيست؟


ايزو 26000 يك راهنماي استاندارد داوطلبانه تدوين شده از سوي سازمان بين‌المللي استانداردها در خصوص مسؤليت اجتماعي سازمان‌هاست. اين استاندارد نه فقط كمپاني‌ها، بلكه انواع سازمان‌ها، صرف‌نظر از فعاليت، اندازه و موقعيت‌ آن‌ها، نيز، دولت‌ها، صرف نظر از مرحله توسعه‌ي كشور متبوع آن را مخاطب قرار مي‌دهد.


ايزو 26000 يك نظام مديريت استاندارد نيست و متن اين استاندارد به وضوح بيان مي‌كند كه «اين استاندارد براي فرايند تأييد يا استفاده‌ي نظارتي يا قراردادي مناسب و مورد نظر نيست. هر پيشنهاد براي تأييد، يا ادعاي براي آنكه تأييديه گرفته شود، در قبال ايزو 26000 يك سوءعرضه از مقصد و نيت و سوء استفاده از اين استاندارد بين‌المللي است. چون اين استاندارد بين‌المللي شال الزامي نيست، هيچ نوع تأييديه‌اي نسبت به تطابق با اين استاندراد نبايد مطرح شود».


بنا بر اين هدف ارايه راهنمايي در خصوص مديريت سازماني، حقوق بشر، فعاليت‌هاي نيروي كار، محيط زيست، فعاليت‌هاي اجرايي منصفانه، امور مصرف‌كنندگان، مشاركت جمعي، و توسعه است.
سازمان بين‌المللي كارفرمايان از ابتدا در روند پيچيده، مذاكره 5 ساله‌اي كه كسب‌ و كار، اتحايه‌هاي كارگري، مصرف‌كنندگان، سازمان‌هاي غيردولتي، دولت‌ها، و جهان دانشگاهي در آن حضور داشتند، مشاركت داشت. ايزو 26000 در نوامبر سال 2010 منتشر شد. در سال 2013 بعد از يك دوره سه ساله آزمايشي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.


چرا ايزو 26000 به كسبه مربوط است؟


اين واقعيت كه ايزو 26000 از طريق يك روند اجماع جهاني تدوين شده است، به اين استاندارد يك عنايت چشمگير و يك تاريخچه برجسته داده است. اين استاندارد اغلب همراه با اعلاميه سه‌جانبه سازمان بين‌المللي كار، راهنماهاي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه راي بنگاه‌هاي فرامليتي، اصول راهنماي ملل متحد در خصوص كسب و كار و حقوق بشر، و ميثاق جهاني ملل متحد به عنوان يكي از سند‌هاي اصلي بين‌المللي براي راهنمايي كسب و كار در خصوص مسؤليت اجتماعي فهرست مي‌شود.
كمپاني‌ها بايد براي پاسخ به تقاضاهاي بالقوه مصرف‌كنندگان، سازمان‌هاي غيردولتي يا مشتريان با ايزو 26000 آشنا شوند.

 

نقاط قوت اصلي ايزو 26000 چيست؟

  • اجماع بين‌المللي گسترده در خصوص عناصر مسؤليت اجتماعي را، كه از اسناد بين‌المللي معتبر استخراج شده‌اند، بازتاب مي‌دهد؛
  • به عبارت دقيق،‌به عنوان يك مبناي خوب براي مذاكرات فرا بخشي در مورد مسؤليت اجتماعي خدمت مي‌كند؛
  • براي شروع يك سفر مسؤليت اجتماعي مسير خوبي ارايه مي‌دهد؛
  • شامل مباني خوبي براي مشاركت در گفتگوي ذينفعان و ديگر مذاكرات بيروني است؛
  • اجازه‌ استفاده آزاد را مي‌دهد: استفاده كنندگان مي‌توانند هر مقدار راهنما را كه براي آگاه شدن نسبت به خط‌ مشي‌ها يا اقدامات مسؤليت اجتماعي خودشان لازم دارند استخراج كنند.


نقاط ضعف ايزو 26000 چيست؟

  • بر خلاف بيشتر سند‌هاي مسؤليت اجتماعي، ايزو 26000 به صورت رايگان در دسترس نيست و بايد به قيمت بين 50 تا 160 يورو خريداري شود؛
  • ايزو 26000، در 118 صفحه، طولاني، پيچيده و دشوار خوان است؛
  • بسياري از بخش‌هاي راهنما به روشني در راستاي سازمان‌هاي بزرگ جهت گيري شده و براي سازمان‌هاي كوچك و متوسط مناسب نيست؛
  • اين راهنما گرايش دارد كه اقدامات را به خواننده ديكته كند به جاي آنكه منافع مسؤليت اجتماعي را توضيح دهد و استفاده كننده را به اقدام تشويق نمايد؛
  • گرچه ايزو 2600 به وضوح براي تأييديه نيست، از طرف بسياري كه خدمات تأييديه ارايه مي‌كنند مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرد.
For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap