ایزو 31000

ایزو 31000


ایزو 31000سازمان ها با هر نوع و اندازه ای با دامنه ایی از ریسک هایی مواجه هستند که ممکن است بر دستیابی آن ها به اهدافشان تأثیر بگذارد. این اهداف ممکن است به دامنه ایی از فعالیت های سازمان از فعالیت های استراتژیک اولیه تا فعالیت های عملیاتی آن، فرآیندها و پروژه ها مربوط باشد و بر حسب اثرات اجتماعی، محیطی، تکنولوژی، برآمدهای ایمنی و حفاظتی، تجاری، مالی و معیارهای اقتصادی در کنار اثرات گروهی، فرهنگی، سیاسی و اعتباری منعکس شود.


تمام فعالیت های یک سازمان که با ریسک همراه است باید مدیریت شود. فرآیند مدیریت ریسک به تصمیم گیری هایی کمک می نماید که همراه با در نظر گرفتن عدم قطعیت و امکان وقوع حوادث و رویدادهای (عمدی و غیرعمدی) آتی و اثرات آن ها بر اهداف مورد توافق است.

 

مدیریت ریسک در بردارنده ی روش های سیستماتیک و منطقی برای:

  • برقراری ارتباط و مشاوره در سرتاسر این فرآیند
  • تدوین زمینه برای شناسایی، تحلیل، ارزیابی و مواجهه با ریسک مربوط به هر فعالیت، فرآیند، عملکرد یا محصول
  • پایش و مرور ریسک ها
  • گزارش دادن و ثبت کردن نتایج به صورت مناسب می باشد.


مدیریت ریسک در واقع شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی خطرات است، که به دنبال آن کمترین میزان خسارت و بیشترین زمان برای جلوگیری از وقوع خسارت را به همراه خواهد داشت. استاندارد ISO 31000 نیز این براین موضوع تاکید دارد که شرکتی که این استاندارد را برای محصول خود دریافت کرده است تا چه میزانی مدیریت ریسک ها و مواجهه با آن ها را پیش بینی و تحلیل کرده است. هدف این استاندارد انعکاس نمونه های مناسب و متداول در انتخاب و استفاده از تکنیک های ارزیابی ریسک است و به مفاهیم جدید یا استنتاج شده ای که به سطح قابل قبولی از اجماع حرفه ای نمی رسد، اشاره نمی کند.


استاندارد 31000 می تواند در طول حیات یک سازمان و در مورد دسته وسیعی از فعالیتها از جمله فعالیتهای استراتژیک و تصمیم گیری، عملیاتی، فرایندی، عملکردی، پروژه ای، تولیدی، خدماتی و مالی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین این استاندارد می تواند در مورد هر نوع ریسکی با انواع پیامدهای اعم از مثبت و یا منفی مورد استفاده واقع شود.

 

اگر چه استاندارد 31000 نوعی خط مشی کلی و عمومی در مدیریت ریسک ارایه می کند ولی هدف آن یکسان سازی مدیریت ریسک در همه سازمانها نیست.


طراحی و پیاده سازی برنامه های مدیریت ریسک و چارچوبهای آن باید بر اساس نیازها و شرایط ویژه هر سازمان و یا اجتماع از نظر عملکردی، مالی، عملیاتی، پروژه ای، ساختاری، محتوایی و اهداف و مقاصد مورد نظر باشد. هدف این استاندارد هماهنگ کردن فرایندهای مدیریت ریسک در استانداردهای جهانی موجود و آتی می باشد. این استاندارد در واقع برای کمک به سازمانها و شرکتها و دولتها به منظور تهیه برنامه های مدیریت ریسک متناسب با شرایط خودشان طراحی شده است.

 

سازمان جهانی استاندارد توصیه کرده است که سازمانها و جوامع باید تلاش نمایند تا این دستور العملها را به صورت بخشی از سیستم مدیریتی خود مورد استفاده قرار دهند و در تهیه سیستم مدیریت ریسک خود همت گمارند. این استاندارد به سازمانها کمک می کند تا بتوانند در شرایط ریسکی برنامه ریزی بهتری داشته و در صورت بروز حوادث به صورت بهتری نسبت به آنها واکنش نشان داده و در زمان کوتاه تری بهبود یابند.

For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap