ایزو 50001

استاندارد بین المللی ایزو 50001 سیستم مدیریت انرژی


امروزه یکی از نیازهای مبرم جوامع انسانی و بخصوص صنایع در تمامی کشورها  مسئله مدیریت انرژی میباشد. محدودیت منابع تجدید ناپذیر، هزینه بالای سوخت، آلودگی های زیست محیطی و بحرانهای انرژی و مفهوم توسعه پایدار که هدف غایی تمامی جوامع میباشد دلایل اصلی توجه به مبحث انرژی میباشد.

 

در این راستا سازمانهای مختلف استاندارد سازی، اقداماتی را در زمینه سیستمهای مدیریت انرژی انجام داده اند که مهمترین خروجی آنها  استاندارد اروپایی EN16000   و استاندارد ISO 50001   میباشد. البته شایان ذکر است که استاندارد ISO 50001   در اواسط سال 2011 میلادی بطور رسمی انتشار می یابد و در حال حاضر نسخه پیش نویس (Draft  ) آن موجود میباشد .

 

متن زیر در راستای معرفی هرچه بیشتر این استاندارد میباشد:


به گزارش سازمان بین المللی استانداردسازی (ایزو) نیاز مبرمی برای استاندارد بین المللی مدیریت انرژی وجود دارد از این رو ایزو 50001 برای ایجاد چارچوب های بین المللی برای کارخانه های صنعتی ، شرکتها و سازمانها جهت مدیریت تمام جنبه های انرژی تهیه گردیده است.


سازمان بین المللی استانداردسازی (ایزو) بر اساس نیاز بالا برای استاندارد بین المللی ایزو 50001 سیستم مدیریت انرژی را معرفی نموده که می تواند نقش بسیار مفیدی در مدیریت انرژی و تجارت سازمان داشته باشد.


نیاز به ارتقاء بهره وری انرژی ، نیاز به مواد جایگزین به منظور کاهش انتشار کربن ، افزایش قیمت سوخت های فسیلی به دلیل کاهش عرضه و نیاز به استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر به اندازه کافی دلیل برای این استاندارد جدید توسعه مدیریت انرژی است که بر پایه پیشرفته ترین و بهترین شیوه های موجود میباشد


تخمین زده میشود که 60 درصد از انتشار کربن از تولید انرژی هستند. با توجه به تهدیدها و پیامدهای گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایی ، هم اکنون زمان مناسب برای افزایش بهره وری در مصرف انرژی و مدیریت منابع انرژی است.


ایزو 50001 مکمل با ایزو 14000 ( سری استاندارد مدیریت زیست محیطی) و ایزو 9000 (سری استاندارد مدیریت کیفیت) و 18000 OHSAS(سری ارزیابی ایمنی و بهداشت شغلی) میباشد. استاندارد جدید انرژی به مدیریت بهبود بهره وری و مدیریت سرمایه گذاری انرژی کمک مینماید.


 مجموعه اهداف ایزو 50001  در صورتی که تا پایان سال 2010 بصورت کامل معرفی شود ، به شرح زیر است :

  • کمک به سازمانها در ساخت و استفاده بهتر از مصرف انرژی
  • ارائه معیار ، اندازه گیری ، ثبت و گزارش  و هدایت دارایی ها
  •  تسهیل ارتباطات و ایجاد شفافیت در مورد مدیریت منابع انرژی
  • ارتقاء بهترین شیوه ها و تقویت رفتار صحیح مدیریت انرژی
  •  کمک به ارزیابی و اولویت بندی فن آوری های جدید
  •   کمک به صرفه جویی در انرژی از طریق ترویج زنجیره عرضه

  

این استاندارد جدید مدیریت انرژی در چارچوب کمک به سازمانها  با توجه به صرفه جویی در انرژی به طور کلی در عملیات،  به تعریف و پیاده سازی شیوه های مدیریت  بیشتر توجه خواهد کرد. این استاندارد جدید که سازمانها مدتها منتظر آن بوده اند ، در حال حاضر به طور گسترده ای معرفی شده است و پیش بینی میشود که یکی از بهترین راه های کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ، صرفه جویی در انرژی و کاهش در استفاده از سوخت های فسیلی است.


برای کمک به رسیدن به اهداف سازمانها در کاهش استفاده از انرژی و  کاهش تولید گازهای گلخانه ای  وکربن  ایزو 50001 را می توان توسط شرکت های بزرگ استفاده شود. استاندارد جدید مدیریت انرژی می تواند جهت مقایسه بازده پس از اجرا در زنجیره تامین استفاده شود.


در حال استاندارد بین المللی ایزو 50001 را سازمان های چند ملیتی را به  بهبود مستمر در روشهای شناسایی و اجرای کارآمد مدیریت انرژی  توانمند خواهد ساخت.

For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap