EFQM

European Foundation for Quality Management(EFQM)
 
هر سازماني  صرف نظر از نوع فعاليت . اندازه. ساختار و يا ميزان كاميابي در تامين اهداف سازماني خود نياز به مدلي دارد كه بر اساس آن ميزان موفقيت خود را در نيل به آرمانها  و راهبرد هاي كسب و كار خويش مورد سنجش و اندازه گيري قرار بدهد


مدل  هاي تعالي سازماني ابزاري جهت كمك به سازمانها براي سنجش ميزان قرار داشتن در مسير تعالي سازماني و رشد متوازن هستند اين مدلها به سازمانها كمك مي كنند  تا با مقايسه وضع موجود و مطلوب خود . تفاوت ها را شناسايي و سپس بر اساس اين تفاوت ها و بررسي علل وقوع آنها راه حل هاي بهينه سازي  وضع موجود را شناسايي كرده و آنها را اجرانماييند


 لازم است سازمان ها ماقبل از اقدام به اجراي مدل هاي تعالي سازماني . موجود بودن زير ساخت هاي ضروري براي انجام اين مهم به خصوص زير ساخت هاي فكري. رفتاري و انساني نسبت به اصول ك يفيت را بررسي و از موجود بودن آن نها در سازمان خود اطمينان حاصل نمايند .

 

از اين رو اجراي مدلهاي تعالي سازمانهاي ايراني منوط به اجراي دو مرحله اصلي زير است

 

 • بررسي وجود زير ساختهاي لازم براي تعالي سازماني و تعيين درجه بلوغ سازماني
 • عارضه يابي بر اساس يكي از مدلهاي تعالي سازماني و تعيين ميزان فاصله از آن
 • يكي از معضلات ما در ساز مانهاي ايراني . موضوع سبك رهبري اين سازمانها است بي شك در صورتي كه ما ايرانيان انرژي و وقت لازم را براي ترميم اين قسمت از نقاط ضعف خود صرف كنيم مي

  توانيم به تعالي كسب و كار خود اميدوار باشيم  


  اصول پايه كيفيت

 • تمركز بر مشتري و مشاركت و همكاري با مشتري
  • بازديد مرتب كاركنان با مشتري
  • درك و شناخت كامل مشتريان
  • لحاظ كردن نياز هاي مشتريان در فعاليت هاي جاري سازمان
  • فعاليت بيش از انتظار مشتري
  • ارضاءمشتري بعنوان اولويت شماره يك
  • جمع آوري اطلاعات مرتبط به تغييرات حاصله در نيازهاي مشتري بطور سيستماتيك وهدايت و بهبود سازمان در مسير آن
  • جلوگيري از بروز شكايات مشتري و تلاش براي مراجعه به مشتري براي كسب نظرات وي
 • مشاركت كليه كاركنان
  • مشاركت داوطلبانه كليه كاركنان
  • وجود تيمهاي كه بر اساس ارتباطات باز.اعتماد و علاقه نسبت به يكديگرهمكاري و معاضدت دارند
  • مهارتهاي افراد بر اساس آموزش هاي مستمر و دايمي توسعه مي يابد
  • تصميم گيري لر اساس حقايق و واقعيات انجام مي شود<
  • امكان تحليل شرايط موجود براي همه وجود دارد
  • سرمايه گذاري سازمان روي دانش<
  • تقويت كاركنان
  • وجود نگرش كارآفريني و توسعه مهارتهاي رهبري در كليه سطوح سازماني
 • نگرش فرايند مداري
  • رضايت مشتريان داخلي مورد نظر است
  • فرايندها مهمتر از نتايج هستند
  • اثر بخشي فرايندها اندازه گيري مي شوند
  • نتايج مورد نر اندازه گيري شده اند
  • فرايند ها در قالب برنامه ها وروشهاي كاري استاندارد مستند شده اند
  • فرهنگ تعالي خواهي به تامين كنندگان نيز توسعه داده شده است
  • كاهش مستمر تغيير پذيري فرايند مورد نظر است

 

 • سازگاري بين اهداف
  • وجود آرمان وماموريت روشن در كليه سطوح سازمان
  • تعيين وابلاغ اهداف معيين .قابل اندازه گيري.دست يافتني.واقعي وزمان بندي شده به كليه سطوح سازماني
  • متناسب بودن رفتار مديران با اهداف تعيين شدهچ
  • وجود اطلاعات متناسب براي اهداف بهبود كيفيت فرايندها
  • تعهد مديريت ارشد به اين اهداف و اتقاء كيفيت


 • عمل بر اساس واقعيات
  • انجام فعاليت ها وكارها بر اساس حقايق و نه بر احساسات
  • مسايل ريشه اي بر اساس اندازه گيري ميزان واقعيات مورد تحليل قرار مي گيرد
  • اهدافي كه بر اساس حقايق جمع آوري مي شود تحليل مي شوند
  • هزينه هاي كيفيت مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد÷
 • تمركز روي بهبود مستمر
  • عملكرد كاركنان و توانايي هاي آنان وساير توانايي هاي سازمان بهبود مي يابند
  • به مسايل به عنوان روشي براي بهبود وفرصت ارتقاء فرايندها نگريسته ميشود
  • تاكيد بر پيشگيري از وقوع مسايل تا اصلاح آنها
  • بهبودها بر اساس نگرشهاي چند تخصصي .سازمان يافته و واقعي سازماندهي و اجرا مي شوند
  • گروههاي چند تخصصي در سازمان تشكيل شده اند
  • بهبود جامع مورد نظر است وبه آن به عنوان يك كار زود گذر نكاه نمي شود

 

مدل EFQMدر جايگاه يك ابزار عارضه ياب توضيحات :


1- در تيم خود ارزيابي معمولا افرادي خارج از شركت مثلا مشاوران نيز حضور دارند
2- روشهاي معمول براي ارزيابي بر اساس مدل EFQMعبارتند از روش پرسشنامه .كارگاه . پروفرما.ماتريس و شبيه سازي جايزه
3- در جمع بندي نتايج و شناسايي نشانه ها معمولا به روشهاي تصميم گيري به روش عبارتند از روش پرسشنامه .كارگاه . پروفرما.ماتريس و شبيه سازي جايزه
3- در جمع بندي نتايج و شناسايي نشانه ها معمولا به روشهاي تصميم گيري به روش Expert choice عمل مي شود
4- تعيين علل بروز مسئله مهمترين بخش در فرايند عارضه يابي است در واقع با شروع اين مرحله عملا مدل عارضه يابي كنار مي رود
5- اولويت بندي علل بايد بر اساس روش علمي علمي و مهمول و پذيرفته شده باشد 
6- در تعيين و شناسايي راهكارها بايد ميزان تاثير گذاري آنها روي ساير نشانه ها و علل موجود در نظر گرفته شود 
7- اولويت بندي راه كارها حداقل بايد بر اساس معيارهايي مثل هزينه. زمان. تاثير گذاري. اثر بخشي و غيره انجام شود


مهمترين ركن مدلEFQM بحث خودارزيابي آن مي باشد در واقع فرايند خود ارزيابي كه روشهاي مختلفي براي آن در سازمان بيان شده است ضمانتي است براي اطمينان از نفذ مدل در سازمان
در اين روش مدل در ابتدا روشهاي ابتدايي و ساده تر را براي خود ارزيابي پيشنهاد مي كند و در واقع سازمان را نسبت به مدل تست مي كند و وقتي از رفع خطر دفع پياده سازي مدل اطمينان حاصل شد . روشهايي كه بيشتر سازمان را با خود درگير مي كند را ارايه مي دهد.
روشهاي خود ارزيابي در مدل EFQM


1- پرسشنامه
2- كارگاهي
3- ماتريسي
4- پروفرما


پيشنهاد مي شود در سازمان هايي كه براي اولين بار قصد خود ارزيابي دترند از روش پرسشنامه و كارگاهي به صورت توامان استفاده كنند. با توجه به اينكه اكثر سازمانهاي داخل ايران داراي چنين شرايطي هستند . روش پرسشنامه تخصصي به همراه روش كارگاهي پيشنهاد شده است

نكته حايز اهميت اين است كه فرايند خود ارزيابي هميشه در سازمان خواهد ماند و بر حسب نياز سازمان هر چند مدت اين ارزيابي تكرار ميگردد


1- حوضه رهبري
معيارها:

 • رهبران . ماموريت ها . آرمان ها و ارزشها.ي سازماني را تعيين و خودشان الگوي فرهنگ برتري مي باشند
 • رهبران شخصا در ايجاد . توسعه و بكارگيري سيستمهاي مديريت و بهبود مستمر آنها مشاركت مي نمايند
 • رهبران با مشتريان و شركاءو نمايندگان جامعه در تماس هستند
 • رهبران با ايجاد انگيزه و حمايت از كاركنان از آنها قدردان مي نمايند
 • رهبران تحولات سازماني را شناسايي واز آن حمايت مي كنند

 


2- حوضه كاركنان

معيار ها:

 • منابع انساني برنامه ريزي . مديريت و بهبود مي يابد
 • دانش و شايستگي كار كنانان شناسايي.توسعه و پشتيباني مي شود
 • كاركنان تشويق به مشاركت شده و توان آنها افزايش مي يابد
 • كاركنان و سازمانها داراي گفتمان هستند
 • كاركنان ساعي شناسايي و مورد قدر داني و توجه قرار مي گيرند

 


3- حوضه خط مشي و راهبرد
معيارها:

 • خط مشي و راهبرد سازمان بر اساس نياز ها و انتظارات حال وآينده ذينفعان ايجاد شده است
 • خط مشي و راهبرد سازمان بر اساس اطلاعات حاصل از اندازه گيري عملكرد . تحقيقات. يادگيري و خلاقيت هاي كاري ايجاد شده است
 • خط مشي و راهبرد تهيه شده و به روز در مي آيند
 • خط مشي و راهبرد سازمان از طريق ساختار فرايند هاي كليدي ايجاد شده بكار گرفته مي شوند

 


4- حوضه شراكت و منابع
معيارها:

 • مشاركت هاي خارجي مديريت مي شوند
  منابع مالي مديريت مي شوند
 • مديريت بر ساختمانه . تجهيزات و مواد
 • تكنلوژي مديريت مي شود
 • اطلاعات و دانش مديريت مي شوند

 


5- حوضه فرايند ها
معيارها:

 • فرايند ها به صورت سازمان يافته طراحي و مديريت مي شوند
 • فرايندها با توجه به نياز هاي بهبود يافته و از نو آوريها بر روي آنها براي تامين رضايت و ايجاد ارزش افزوده مشتريان و ساير ذينفعان استفاده مي شود
 • محصولات و خدمات بر اساس نياز مشتري طراحي و تو سعه داده مي شوند
 • محصولات و خدمات توليد و تحويل شده و خدمات آنها ارايه مي گردد<
 • ارتباط با مشتريان سازمان .مديريت و تقويت مي شود

 


6- حوضه نتايج كاركنان
معيارها:

برداشت هاي كاركنان . معيارهاو نتايج مستقيم

 • عوامل مرتبط با انگيزش
 • عوامل مرتبط با رضايتمندي

معيارهاي عملكردي

 • دستاوردها
 • انگيزه و مشاركت
 • رضايت مندي
 • خدمات ارايه شده به كاركنان سازمان

 

 

7- حوضه نتايج مشتري
معيارها:

برداشت هاي مشتري

 • برداشت هاي كلي
 • محصولات و خدمات
 • پشتيباني حين و بعد از فروش
 • وفاداري

معيارهاي عملكردي

 • تصورات كلي
 • محصولات و خدمات
 • پشتيباني حين و بعد از فروش
 • وفاداري

 


8- حوضه نتايج جامعه

معيارها:
برداشت هاي اجتماعي. معيارها و نتايج مستقيم

 • عملكرد سازمان به عنوان يك شهروند مسئول
 • مشاركت با انجمنها و گروههاي محلي
 • فعاليتهاي اجرايي جهت كاهش و جلوگيري از صدمات ناشي از عمليات توليدي و كاهش خدمات طي چرخه عمر آن
 • انجام فعاليت هاي زيست محيطي و حفظ منابع

معيارهاي عملكردي:

 • پوشش خبري
 • رفتار مناسب با مسئولين
 • تقدير نامه وجوايز دريافتي

 


9- حوضه نتايج عملكرد

معيارها:
نتايج و پيامد هاي عملكرد كليدي

 • پيامدهاي مالي
 • دستاورد هاي غير مالي

شاخص هاي عملكردهاي غير كليدي

 • فرايندها
 • منابع خارجي از جمله مشاركت ها
 • مالي
 • ساختمانها.ماشين آلات و مواد
 • تكنولوژي
 • اطلاعات و دانش

 

 

For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap