IWA 1

استاندارد IWA 1:2005


استاندارد راهنمای IWA1 به مراکز درمانی کمک می کند تا سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001 را متناسب با شرایط و ویزگی های خاص این گونه مراکز طرح ریزی و پیاده سازی کنند.


دامنه کاربرد استاندارد IWA 1:2005:


کلیه سازمان‌های مرتبط با خدمات بهداشتی و درمانی که در زمینه مدیریت و ارائه خدمات و محصولات بهداشتی و درمانی فعالیت می‌نمایند شامل مراکز آموزشی و پژوهشی، بیمارستان‌ها، ادارات و مراکز نظارتی و سایر سازمان‌های مرتبط بدون توجه به نوع، اندازه و محصول یا خدمتی که ارائه می‌نمایند و تولیدکنندگان/ توزیع‌کنندگان محصولات دارویی


معرفی :


با توجه به اهمیت فرایندها و خدمات در مراکز بهداشتی و درمانی، الزامات سیستم مدیریت کیفیت در این مراکز به شکل متفاوتی نسبت به سایر صنایع و بخش‌های کسب و کار تفسیر می‌شوند.
استاندارد IWA 1 به دلایل زیر فرایندهای سیستم مدیریت کیفیت و تعامل میان این فرایندها را با یک نگاه تخصصی و به صورت خاص مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است:


در فرایند ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، بیمار به شکل فیزیکی و فکری در فرایند ارائه خدمات (درمان) حضور دارد. در نتیجه، درمان بیمار (ارائه خدمات) مبتنی بر تعامل مستمر بین متخصص مربوطه و بیمار می‌باشد.
ممکن است مشتری دارای دانش ناچیزی در خصوص جنبه‌های تخصصی خدمات قابل ارائه باشد. در نتیجه رابطه میان متخصص و بیمار از حیث مسائل تخصصی رابطه متوازنی نمی‌باشد و متخصص تاثیر بیشتری در شکل و نوع خدمات قابل ارائه دارد.
معمولاً خرید و دریافت خدمات بهداشتی و درمانی دارای دو شکل جداگانه‌ می‌باشند (شرکت بیمه‌ خریدار خدمات می‌باشد و بیمار این خدمات را دریافت می‌نماید) در نتیجه ارائه‌دهنده خدمات باید نیازهای کیفی دو مشتری عمده خود را در نظر بگیرد؛ بیمار و خریدار خدمات.


خدمات بهداشتی و درمانی دارای پیچیدگی‌هایی در روابط و تعاملات میان بیماران، متخصصین، تامین‌کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی، شرکت‌های بیمه، صنایع و مراجع دولتی می‌باشند. علاوه بر این، خدمات بهداشتی و درمانی در معرض تغییرات سریع فناوری نیز قرار دارند.
با استفاده از سیستم مدیریت کیفیت می‌توان کلیه فرایندهایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر خدمات بهداشتی و درمانی قابل ارائه تاثیرگذارند را به منظور بررسی اینکه آیا الزامات را برآورده نموده‌اند یا خیر، تحت کنترل قرار داد.


هدف از تدوین راهنمای جداگانه برای "مراکز بهداشتی و درمانی" به شرح زیر می‌باشد: 

  • بهبود کیفیت و ایمنی خدمات بهداشتی و درمانی
  • بهبود فرایندها به منظور افزایش ارزش افزوده برای سازمان و مشتری
  • ارتقاء تصویر سازمان در جامعه


افزایش اعتماد مشتری و دسترسی به ابزاری جهت ارزش‌گذاری بر کیفیت یکپارچگی با رویکرد نگاه تخصصی و بخشی در استانداردهای بین‌المللی مربوط به سیستم‌های مدیریت کیفیت که پیشتر

در سایر بخش‌های صنعتی و خدماتی استانداردهای تخصصی مشابهی عرضه شده بودند

مزایای پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت با رویکرد IWA 1: 2005:

  • بهبود کیفیت خدمات
  • حصول اطمینان از انطباق با الزامات قانونی
  • بهبود شایستگی‌ها و محیط کار کارکنان
  • بهبود وضعیت اقتصادی از طریق کاهش هزینه‌های ناشی از کیفیت پایین

 

For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap