ایزو 10012

سیستم های مدیریت انداز هگیری

الزامات فرآیند های اندازه گیری و تجهیزات اندازه گیری

 

یك سیستم اثربخش مدیریت اندازه گیری اطمینان می دهد كه تجهیزات اندازه گیری و فرآیندهای انداز هگیری برای استفاده موردنظر خود مناسب اند، و این در تحقق اهداف كیفیت محصول و مدیریت كردن ریسك نتایج اندازه گیری نادرست حائز اهمیت است.

 

هدف سیستم مدیریت اندازه گیری، مدیریت كردن ریسك اثراتی است كه تجهیزات اندازه گیری و فرآیند های اندازه گیری می توانند با تولید نتایج نادرست بر كیفیت محصولات یك سازمان داشته باشند. گستره روش های مورد استفاده برای سیستم مدیریت انداز هگیری از تصدیق تجهیزات اصلی تا كاربرد فنون آماری در كنترل فرآیندهای اندازه گیری را شامل م یشود.

 

در این استاندارد عبارت "فرآیند اندازه گیری" برای فعالیت های انداز هگیری فیزیكی (مثلا در طراحی، آزمون، تولید و بازرسی) به كار می رود.

 

مراجعه به این استاندارد ممكن است:

 

  • از سوی مشتریانی باشد كه به محصولات مشخصی نیاز دارند؛
  • از سوی تامین كنندگانی باشد كه محصولات مشخصی را عرضه م یكنند؛
  • از سوی سازمان های قانونی یا قانون گذار باشد؛
  • برای ارزیابی و ممیزی سیستم های مدیریت اندازه گیری باشد.
  • یكی از اصول مدیریت بیان شده در استاندارد ایران- ایزو 9000 توجه به رویكرد فرآیندی است . توصیه
  • می شود فرآیندهای اندازه گیری به صورت فرآیندهای مشخصی در نظر گرفته شوند كه هدف آن ها پشتیبانی
  • از كیفیت محصولات تولیدشده به وسیله ی سازمان است. مدل سیستم مدیریت انداز ه گیری كه برای این
  • استاندارد بین المللی كاربرد دارد در شكل 1 نشان داده شده است.

 

هدف و دامنه كاربرد

 

این استاندارد الزامات عام را مشخص می كند و راهنمایی برای مدیریت فرآیندهای اندازه گیری و تایید اندازه شناختی تجهیزات اندازه گیری مورد استفاده در پشتیبانی و اثبات مطابقت با الزامات اندازه شناختی فراهم می سازد.

 

این استاندارد الزامات مدیریت كیفیت سیستم های مدیریت اندازه گیری را مشخص می كند كه می تواند توسط سازمان هایی كه اندازه گیری را به عنوان بخشی از كل سیستم مدیریت اجرا می كنند، و به منظور حصول اطمینان از برآورده شدن الزامات اندازه شناختی، مورد استفاده قرار گیرد.

 

از این استاندارد نباید برای اثبات انطباق با استاندارد های ایران -ایزو 9001 و ایران -ایزو 14001 یا هر استاندارد دیگری استفاده شود. طرف های ذی نفع م یتوانند در مورد استفاده از این استاندارد به عنوان ورودی برای برآورده ساختن الزامات سیستم مدیریت انداز هگیری در فعالیت های مربوط به گواهی كردن ، توافق كنند.

 

این استاندارد نباید به منزله جایگزین یا افزوده ی الزامات استاندارد ایران-ایزو-آی ای سی 17025 تلقی شود.

 

یادآوری: برای عوامل خاص موثر بر نتایج اندازه گیری، مانند جزئیات روش های اندازه گیری، شایستگی كاركنان و مقایسه های بین آزمایشگاهی، استانداردها و راهنماهای دیگری وجود دارند.

For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap