ایزو 10015

یکی از برنامه هائی که تاکنون بیش از دهها باربه صورت گارگاه آموزشی، سمینار و دوره های تخصصی در شرکت های بزرگ نفت ، گاز، خوروسازی، تولید قطعات صنعتی، نیرو و...اجرا نموده ام و در بسیاری از کنفرانس های ملی و بین المللی در باره طراحی و اجرا و استقرار و ممیزی آن مقاله ارائه نموده ام استاندارد ایزو 10015 میباشد. در اینجا بطور بسیار خلاصه این استاندارد معرفی میگردد، علاقمندان به دریافت اطلاعات جامع تر میتوانند درباره طراحی و اجرای آن با ایمیل درخواست خود را ارسال نمایند .

استاندارد ISO10015 توسط كمیته فنی ، ISO/TC176 مدیریت و تضمین كیفیت ، كمیته فرعی SC3 و فن آوریهای حمایتی تهیه شده است. نمایندگان 22 کشوردردسامبر 1999 پیش نویس اصلی استاندارد را طراحی کرده اند. این استاندارد در تمامی سازمانهای خدماتی- تولیدی – صنعتی – بازرگانی و... کاربرد دارد .

در این استاندارد بهبود مهارتها، ارتقا دانش و رفتارهای مناسب مورد تاکید می باشد. به عبارت دیگر بحث مهارت ، دانش و رفتار در ISO10015 بهم تنیده شده است.

یکی از ویژه گی های بارز این استاندارد توجه به نیاز سنجی فراگیروهمه جانبه و فرآیند آن می باشد.

ISO 10015 به عنوان یک ابزار مدیریت کیفیت به مشخص کردن الزامات عملیاتی برای هر مرحله آموزش بکار گرفته می شود.

 

گام های فرآیند مدیریت آموزش

 • گام اول - تعریف نیازهای آموزشی
 • گام دوم -طراحی و برنامه ریزی آموزشی
 • گام سوم -اجرای برنامه آموزش
 • گام چهارم - ارزشیابی نتایج آموزش

مراحل گام اول – تعریف نیازهای آموزشی

عمده ترین نیازهای آموزشی سازمانها را می توان به طرق زیر تعریف نمود:

 

 • 1- تعیین فاصله بین شایستگی های موجود و مورد انتظار
 • 2- تعیین نیازهای آموزش مورد نیاز برای کارکنانی که شایستگی موجود آنها با شایستگی مورد انتظار مطابقت ندارد.
 • 3- مستند نمودن نیازهای آموزشی به صورت ویژه

 

گام دوم -طراحی و برنامه ریزی آموزشی

 

 • تعریف و تبیین معیارهای ارزیابی نتایج آموزش
 • نظارت بر فرآیند آموزش
 • تهیه لیستی ازکلیه امکانات و محدودیت های سازمان
 • شناخت و آگاهی از روشهای متناسب آموزشی
 • شناخت کامل از محتوای برنامه آموزشی
 • انتخاب اساتید متخصص و صاحبنظر
 • انتخاب شرکت کنندگان بر اساس تحصیلات- تجربیات – دانش و...

 

گام سوم -اجرای برنامه آموزش

 

 • انجام کلیه فعالیت های مربوط به ارائه آموزش
 • پشتیبانی معنوی سازمان از آموزش دهنده و آموزش گیرنده
 • پشتیبانی فیزیکی سازمان شامل در اختیار قراردادن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری
 • پشتیبانی مالی سازمان
 • نظارت بر اجرای برنامه آموزشی
 • ایجاد فرصت برای ارائه قابلیت ها و توانمندیهائی که از آموزش حاصل می شود

 

گام چهارم - ارزشیابی نتایج آموزش

 

 • گرفتن بازخورد از آموزش گیرنده و آموزش دهنده
 • گرفتن بازخورد ازمدیران و سرپرستان
 • جمع بندی نتایج برنامه
 • بررسی عملکردآموزش گیرندگان در بلند مدت
 • تهیه گزارشات ارزشیابی
 • 5- نظارت و ارتقای فرآیند آموزش
 • 1- 5 نظارت مستلزم بررسی كامل فرآیند آموزش در هر یك از چهار مرحله است .
 • شیوه های نظارتی :
 • الف - رایزنی
 • ب -مشاهده و جمع آوری اطلاعات
 • 2- 5 تایید فرآیندآموزش
For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap