ایزو 14001

سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001 :2004

سری استاندارد های DIN EN ISO 14000 شامل خانواده ای از استاندارد های بین المللی در رابطه با سیستم های زیست محیطی بوده که در سال 1996 میلادی توسط کمیته فنی 207 سازمان جهانی ایزو بوجود آمده اند. این سیستم ها بخشی از الزامات مدیریتی که همان ساختار سازمانی، منابع لازم جهت انجام، برنامه ریزی و طرحریزی فعالیتها، تشریح مسئولیتها، معین نمودن روش ها و نحوه اجرای کار در راستای حفظ محیط زیست است را شامل می شود.


استاندارد مذکور تضمین کیفیت محصول و ارائه خدمات را به لحاظ هماهنگی با الزامات زیست محیطی و حفظ آن، بیان می نمایند.

چه کسی سود می برد؟

برای سازمانهایی که مدیریت زیست محیطی را به عنوان بخشی از زیر بناهای فلسفه مدیریت سازمان خود انتخاب کرده اند، و بر اساس آن فعالیتهای خود را در سطح  استاندارد های زیست محیطی در سطح جهانی انجام می دهند.

چه چیزی بدست می آید؟


  • توجه به جنبه های زیست محیطی در ارائه خدمات، تولید و کاهش سطح ریسکهای زیست محیطی در فعالیتهای شرکت
  • بهبود فعالیتهای شرکت در قبال محیط زیست و توجه به کیفیت زیست محیطی محصولات (خدمات و کالا)
  • تقویت و حصول اطمینان از کارایی سازمان در قبال مشتری و جامعه با وضوح مسئولیتها
  • صرفه جویی در هزینه و زمان با توجه به نگرش سیستماتیک و آینده نگر
  • افزایش رضایت در محیط و ایجاد انگیزه در کارکنان
  • تقویت تصویر شرکت در عرصه رقابت های ملی و بین المللی

 

For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap