ایزو 27001

 

استاندارد ایزو 27000 – سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS


در حال حاضر، وضعیت امنیت فضای تبادل کشور، بویژه در حوزه  دستگاههای دولتی و خصوصی، در سطح نامطلوبی قرار دارد.از جمله دلایل اصلی وضعیت موجود، می توان به فقدان زیرساختهای فنی و اجرائی امنیت و عدم انجام اقدامات موثر در خصوص ایمن سازی فضای تبادل اطلاعات این دستگاهها اشاره نمود.

بخش قابل توجهی از وضعیت نامطلوب امنیت فضای تبادل اطلاعات   کشور، بواسطه  فقدان زیرساختهایی از قبیل نظام ارزیابی امنیتی فضای تبادل اطلاعات، نظام صدور  گواهی و زیرساختار کلید عمومی، نظام تحلیل و مدیریت مخاطرات امنیتی، نظام پیشگیری و مقابله با حوادث فضای تبادل اطلاعات، نظام مقابله با جرائم فضای تبادل اطلاعات و سایر زیرساختهای امنیت فضای تبادل اطلاعات در کشور می باشد.از سوی دیگر وجود زیرساختهای فوق، قطعا تاثیر بسزایی در ایمن سازی فضای تبادل اطلاعات دستگاههای دولتی خواهد داشت.

صرفنظر از دلایل فوق، نابسامانی موجود در وضعیت امنیت فضای  تبادل اطلاعات دستگاههای دولتی، از یکسو موجب بروز اخلال در عملکرد صحیح دستگاهها شده و کاهش اعتبار این دستگاهها را در پی خواهد داشت، و از سوی دیگر، موجب اتلاف سرمایه های ملی خواهد شد.لذا همزمان با تدوین سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) کشور، توجه به مقوله ایمن سازی فضای تبادل اطلاعات دستگاههای دولتی، ضروری به نظر می رسد.این امر علاوه بر کاهش صدمات و زیانهای ناشی از وضعیت فعلی امنیت دستگاههای دولتی، نقش موثری در فرآیند تدوین سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور خواهد داشت.


با ارائه اولین استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات در سال 1995، نگرش سیستماتیک به مقوله امنیت اطلاعات شکل گرفت. بر اساس این نگرش، تامین امنیت اطلاعات در یک مجموعه سازمانی، دفعتا مقدور نمی باشد و لازم است این امر به صورت مداوم و در یک چرخه ایمن سازی شامل مراحل : 1-طراحی، 2-پیاده سازی، 3- ارزیابی و 4- اصلاح انجام گیرد برای این منظور لازم است هر سازمان بر اساس یک متدلوژی مشخص، ضمن تهیه طرحها و برنامه های امنیتی مورد نیاز، تشکیلات لازم جهت ایجاد و تداوم امنیت اطلاعات خود را نیز ایجاد نماید.
For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap