ایزو 16949


سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو سازی ISO/TS 16949:2009

چه کسی سود می برد؟

عرضه کنندگان مستقیم و غیر مستقیم، کارخانه های خودرو سازی که هدفشان حفظ و یا بدست آوردن جایگاه در وضعیت رقابتی بازار با استفاده از تولید قطعات با کیفیت بالاتر است.

شرکت های دارنده گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت سری ISO 9001 که مایل به رشد و توسعه استراتژی سیستم کیفیتی خود می باشند.


چه چیزی به دست می آید؟

  • بهبود استراتژی شرکت
  • رضایت کارکنان
  • رضایت مشتری و تولید کنندگان
  • فرآیند بهبود مستمر
  • توجه به پیشگیری از بروز خطا
  • استحکام در قابلیت اطمینان و امکان پذیری فرآیند
  • ارزش افزوده بیشتر در فعالیتها
  • اطمینان از آنکه رضایت مشتری در فرآیند شکل گیری محصول کاملا تحقق پیدا می کند
For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap