ایزو 17025


ایزو 17025

ایزو IEC 17025بعنوان یك استاندارد بین المللی و در نتیجة بكار گیری ISO/IEC Guide 25  و استاندارد اروپایی EN 45001 در سال 1990 در قالب یك توافقنامة بین المللی با 25 الزامات اساسی برای تست و كالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی منتشر شد.

نکات مهم استاندارد بین اللملی ISO/IEC 17025:

1.    نخستین ویرایش استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025  در سال 1999 تهیه شده است.
2.    این استاندارد جایگزین ISO/IEC Guide 25  و استاندارد اروپایی  EN45001 شده است.
3.    آخرین ویرایش این استاندارد سال 2005 می باشد.
4.    آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون که الزامات این استاندارد را برآورده نمایند حاکی از انطباق آن با الزامات استاندارد ISO9001 می باشد.
5.    آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون که الزامات استاندارد   ISO9001 را برآورده نمایند حاکی از انطباق آن با الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 نمی باشد.
6.    در استاندارد ایزو 9001 به مستند سازی و در استاندارد 17025 به الزامات فنی بیشتر توجه شده است.

هدف و دامنه کاربرد:

1.    در این استاندارد روشهای انجام آزمون یا کالیبراسیون بر اساس  روشهای استاندارد ، روشهای استاندارد نشده و روشهای ابداع شده انجام گیرد.
2.    این استاندارد در آزمایشگاههای شخص اول ، دوم و شخص ثالت کاربرد دارد.
3.    نمونه برداری و ابدع روشهای جدید می تواند از دامنه کاربرد این استاندارد حذف گردد.
4.    مشتریان آزمایشگاه و مراجع قانونی می توانند از این استاندارد برای تائید یا شناسائی صلاحیت آزمایشگاهها استفاده نمایند.
5.    انطباق با مقررات قانونی و ایمنی در اداره آزمایشگاه مشمول این استاندارد نمی باشد.

الزامات بخش مدیریتی

1.    سازماندهی و نحوه آن
2.    سیستم کیفیت مدیریت
3.    کنترل مدارک
4.    بازنگری درخواست‌ها، پیشنهادها و قراردادها
5.    واگذاری آزمون و کالیبراسیون به پیمانکاران فرعی
6.    خرید خدمات و ملزومات
7.    ارائه خدمات به مشتریان
8.    اقدامات پیشگیرانه
9.    کنترل سوابق
10.    ممیزی‌های داخلی
11.    بازنگری‌های مدیریتی
12.    شكایات

الزامات بخش فنی

1.    کارکنان
2.    جایگاه و شرایط محیطی کار
3.    روشهای آزمون و کالیبراسیون و صحه گذاری بر روشها
4.    تجهیزات و امکانات
5.    نمونه‌برداری
6.    جابجایی اقلام مورد آزمون و کالیبراسیون
7.    تضمین کیفیت نتایج آزمون و کالیبراسیون
8.    گزارش‌دهی نتایج
For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap