ایزو TS29001


Petroleum  , Petrochemical and Natural Gas-QMS ISO/TS29001

استاندارد ISO/TS29001 توسط کمیته فنی ISO/TC 67،"مواد، تجهیزات وسازه های در یایی برای صنایع نفت ،پتروشیمی وگاز طبیعی منتشر گردید.

باتوجه به نیاز خاص این صنایع در توانمند سازی وتکرار پذیری فرآیند های موثر در مشخصه های عملکرد محصول وتعادل این فرآیند ها باشرایط محیطی سازمان،ISO/TS 29001 تاکیدی مضاعف بر اهم موضوعات  مطرح در این سازمان نموده است.

برخی از موضوعات مورد تاکید ایت استاندارد به شرح زیر است:

 

  • آموزش تخصصی کارکنان وتامیت کننده گان(پیمانکاران)
  • نظم ونظافت محیط کار
  • توجه به مشخصه های فنی در کلیه مراحل پدید اوری محصول
  • ثبت دانش فنی در مراحل طراحی
  • توجه به گستره زنجیره عرضه

 

با در نظر گیری سرمایه گذاری در صنایع نفت،پتروشیمی وگاز طبیعی وهمچنین رشد روز افزون استقرار سیستم های مدیریتی در این صنایع، یه کار گیری مشخصه های فنی ISO/TS29001 میتواند کمک موثری در رویکرد مدیریت کیفیت بنماید.

For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap