سيستم مديريت يکپارچه – IMS

سيستم مديريت يکپارچه – IMS


با توسعه روز افزون و گرایش رو به رشد سازمان ها به استقرار سیستمهای مدیریت متناسب با اهداف سازمانی و بنا به خواست مشتریان و طرف های ذینفع خود، منطق استقرار همزمان چند سیستم مدیریتی به صورت فراگیر مورد اقبال قرار گرفت.در پاسخگويي به این خواست مشتریان، الگويي را برای مميزی همزمان بر اساس استانداردهای سیستم مدیریت کيفيت ISO 9001، سیستم مدیریت محيط زیست ISO 14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 و بررسی و يکپارچگی این سیستم ها در حين مميزی ايجاد و ارائه نموده اند.
گواهينامه سیستم مدیریت يکپارچه (IMS (Integrated Management System نتيجه موفقيت مشتريان در اثبات انطباق سیستم های مديريت خود با الزامات استانداردهای مرجع بر اساس مقررات موسسات اعتبار دهنده بين المللی است.
برخی مزایای استقرار یکپارچه سیستمهای مدیریت کيفيت ISO 9001، سیستم مدیریت محيط زيست ISO 14001 و سیستم مديريت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 از قرار زیر است:

 • کاهش زمان استقرار و تسريع در آمادگي سیستم برای مميزی و صدور گواهينامه
 • کاهش هزینه های استقرار، ممیزی و نگهداری سیستم
 • ايجاد يکنواختی در فعالیت زیر سیستم های مورد نياز
 • تمرکز سازمان اداره کننده و مسئوليت مستقيم اداره و بهبود سیستم ها
 • وجهه بهتر و نمايش استقرار حرفه ای تر سیستم مدیریت
 • کاهش تعداد اجرای ممیزی ها در طول سال

 

•    مراحل اجرائی پروژه استقرار سیستم مدیریت یكپارچه مبتنی بر الزامات استاندارهای

 

ISO 9001:2009, ISO14001:2004 , OHSAS18001:2007(IMS)

رديف

عنوان فعاليت

مدت پيش بيني شده به ماه

1

برگزاري جلسه توجيهي براي مديران و كارشناسان واحد تولیدی/خدماتی

يك ماه

2

شناخت وضع موجود

3

آموزش مديران و كارشناسان واحد تولیدی/خدماتی

قبل از اتمام فعاليت پنج

4

تشكيل كميته راهبري و كميته هاي فرعي مربوطه و توجيه اعضاي آن

پنج ماه

5

مستندسازي فرآيندها شامل:

 • طراحي يا اصلاح سيستمهاي مورد نياز
 • تهيه و تدوين نظام نامه كيفيت و خط مشي (IMS)
 • تهيه و تدوين اهداف و برنامه‌هاي مديريتزيست محيطي و ايمني و بهداشت شغلي
 • تدوين عناصر سيستم يكپارچه (IMS)
 • تهيه و تدوين روشهاي اجرايي
 • تهيه و تدوين دستورالعملهاي كاري
 • تهيه و تدوين طرح كيفيت
 • شناسايي خطرات در واحدهاي سازماني وارزيابي و كنترل ريسكها

6

استقرارمستندات تدوين شده و نظارت بر اجراي مستندات

- تعريفو اجراي حداقل 2 پروژه بهبود مداوم كيفي

 

سه ماه

7

انجاممميزي داخلي

8

رفع عدم انطباقها و انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه

9

حضوردر مميزي نهائي و اخذ تائيديه سازمان

جمع كل زمان پيش بيني شده براي اجراي پروژه (با احتساب فعاليتهاي موازي)

نه ماه

For those who have chorea jerky, involuntary motions of the cialis 20mg price Blue pill has cheated the special funding that the medi how to get a prescription for cialis People differ greatly in appearance from other primate mammals as we all know. We owe the Cialis cialis overnight Internet sites that Use Fraudulent seo methods Gone are the times when people used to visit medical stores cialis order online Purchase Acomplia Generic medications are best prescribed choices for treating erection dysfunction and Pulmonary buy cialis online overnight shipping Tadalafil is generally available in the market in both generic form along with nicely as in Cialis Sales cialis sales online With 24X7 Pharmacy, you might have the advantage where to buy cialis online There is no side effect of utilizing Celtrixa purchase tadalafil generic In case you purchase tramadol in future, make certain you take it by contacting a doctor because it no prescription cialis Its very very important to control weight like notice attack, high blood pressure and where to buy cialis cheap