شماره تماس شرکت 021-22909603 021-22850101
موبایل : 09123834608

ایزو ۱۷۰۲۵

ایزو ۱۷۰۲۵

ایزو ۱۷۰۲۵

ایزو IEC 17025بعنوان یك استاندارد بین المللی و در نتیجة بكار گیری ISO/IEC Guide 25  و استاندارد اروپایی EN 45001 در سال ۱۹۹۰ در قالب یك توافقنامة بین المللی با ۲۵ الزامات اساسی برای تست و كالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی منتشر شد.

نکات مهم استاندارد بین اللملی ISO/IEC 17025:

 1. نخستین ویرایش استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025  در سال ۱۹۹۹ تهیه شده است.
  ۲٫    این استاندارد جایگزین ISO/IEC Guide 25  و استاندارد اروپایی  EN45001 شده است.
  ۳٫    آخرین ویرایش این استاندارد سال ۲۰۰۵ می باشد.
  ۴٫    آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون که الزامات این استاندارد را برآورده نمایند حاکی از انطباق آن با الزامات استاندارد ISO9001 می باشد.
  ۵٫    آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون که الزامات استاندارد   ISO9001 را برآورده نمایند حاکی از انطباق آن با الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 نمی باشد.
  ۶٫    در استاندارد ایزو ۹۰۰۱ به مستند سازی و در استاندارد ۱۷۰۲۵ به الزامات فنی بیشتر توجه شده است.

 

هدف و دامنه کاربرد:

 1. در این استاندارد روشهای انجام آزمون یا کالیبراسیون بر اساس  روشهای استاندارد ، روشهای استاندارد نشده و روشهای ابداع شده انجام گیرد.
  ۲٫    این استاندارد در آزمایشگاههای شخص اول ، دوم و شخص ثالت کاربرد دارد.
  ۳٫    نمونه برداری و ابدع روشهای جدید می تواند از دامنه کاربرد این استاندارد حذف گردد.
  ۴٫    مشتریان آزمایشگاه و مراجع قانونی می توانند از این استاندارد برای تائید یا شناسائی صلاحیت آزمایشگاهها استفاده نمایند.
  ۵٫    انطباق با مقررات قانونی و ایمنی در اداره آزمایشگاه مشمول این استاندارد نمی باشد.

 

الزامات بخش مدیریتی

 1. سازماندهی و نحوه آن
  ۲٫    سیستم کیفیت مدیریت
  ۳٫    کنترل مدارک
  ۴٫    بازنگری درخواست‌ها، پیشنهادها و قراردادها
  ۵٫    واگذاری آزمون و کالیبراسیون به پیمانکاران فرعی
  ۶٫    خرید خدمات و ملزومات
  ۷٫    ارائه خدمات به مشتریان
  ۸٫    اقدامات پیشگیرانه
  ۹٫    کنترل سوابق
  ۱۰٫    ممیزی‌های داخلی
  ۱۱٫    بازنگری‌های مدیریتی
  ۱۲٫    شكایات

الزامات بخش فنی

 1. کارکنان
  ۲٫    جایگاه و شرایط محیطی کار
  ۳٫    روشهای آزمون و کالیبراسیون و صحه گذاری بر روشها
  ۴٫    تجهیزات و امکانات
  ۵٫    نمونه‌برداری
  ۶٫    جابجایی اقلام مورد آزمون و کالیبراسیون
  ۷٫    تضمین کیفیت نتایج آزمون و کالیبراسیون
  ۸٫    گزارش‌دهی نتایج

Leave a Comment