شماره تماس شرکت 021-22909603 021-22850101
موبایل : 09123834608

ایزو ۲۶۰۰۰

ایزو ۲۶۰۰۰

ایزو ۲۶۰۰۰

ايزو ۲۶۰۰۰ چيست؟

 

سازمان بين‌المللي استانداردها طي يك فرايند طولاني و پيچيده و از طريق اجماعي عمومي، ايزو ۲۶۰۰۰ را كه يك راهنماي داوطلبانه در خصوص مسؤليت اجتماعي بنگاه‌هاست، تدوين و منتشر كرده است. در اين سند تمام الزام‌هاي مربوط به مسؤليت اجتماعي بنگاه‌ها از ساير سندهاي بين‌المللي، مانند بيانيه سه جانبه سازمان بين‌المللي كار، راهننماهاي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، اصول راهنماي ملل متحد در خصوص حقوق بشر و كسب و كار، و ميثاق جهاني ملل متحد استخراج و ارايه شده است.

سازمان بين‌المللي كارفرمايان، كه در ابتدا، يكي از شركاي حاضر در تدوين و تصويب اين سند بود، با انتشار يك «برگه اطلاعات» نظرات و مواضع خود را در خصوص اين استاندارد بين‌المللي بسيار مهم ارايه داده است.

پيام كارفرمايان‌» اميدوار است كه در آينده برگردان متن اصلي سند ايزو ۲۶۰۰۰ را به علاقمندان تقديم كند. تا آن زمان، برگردان برگه اطلاعاتي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در ادامه تقديم مي‌شود:

ايزو ۲۶۰۰۰ چيست؟

ايزو ۲۶۰۰۰ يك راهنماي استاندارد داوطلبانه تدوين شده از سوي سازمان بين‌المللي استانداردها در خصوص مسؤليت اجتماعي سازمان‌هاست. اين استاندارد نه فقط كمپاني‌ها، بلكه انواع سازمان‌ها، صرف‌نظر از فعاليت، اندازه و موقعيت‌ آن‌ها، نيز، دولت‌ها، صرف نظر از مرحله توسعه‌ي كشور متبوع آن را مخاطب قرار مي‌دهد.

ايزو ۲۶۰۰۰ يك نظام مديريت استاندارد نيست و متن اين استاندارد به وضوح بيان مي‌كند كه «اين استاندارد براي فرايند تأييد يا استفاده‌ي نظارتي يا قراردادي مناسب و مورد نظر نيست. هر پيشنهاد براي تأييد، يا ادعاي براي آنكه تأييديه گرفته شود، در قبال ايزو ۲۶۰۰۰ يك سوءعرضه از مقصد و نيت و سوء استفاده از اين استاندارد بين‌المللي است. چون اين استاندارد بين‌المللي شال الزامي نيست، هيچ نوع تأييديه‌اي نسبت به تطابق با اين استاندراد نبايد مطرح شود».

بنا بر اين هدف ارايه راهنمايي در خصوص مديريت سازماني، حقوق بشر، فعاليت‌هاي نيروي كار، محيط زيست، فعاليت‌هاي اجرايي منصفانه، امور مصرف‌كنندگان، مشاركت جمعي، و توسعه است.
سازمان بين‌المللي كارفرمايان از ابتدا در روند پيچيده، مذاكره ۵ ساله‌اي كه كسب‌ و كار، اتحايه‌هاي كارگري، مصرف‌كنندگان، سازمان‌هاي غيردولتي، دولت‌ها، و جهان دانشگاهي در آن حضور داشتند، مشاركت داشت. ايزو ۲۶۰۰۰ در نوامبر سال ۲۰۱۰ منتشر شد. در سال ۲۰۱۳ بعد از يك دوره سه ساله آزمايشي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

چرا ايزو ۲۶۰۰۰ به كسبه مربوط است؟

اين واقعيت كه ايزو ۲۶۰۰۰ از طريق يك روند اجماع جهاني تدوين شده است، به اين استاندارد يك عنايت چشمگير و يك تاريخچه برجسته داده است. اين استاندارد اغلب همراه با اعلاميه سه‌جانبه سازمان بين‌المللي كار، راهنماهاي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه راي بنگاه‌هاي فرامليتي، اصول راهنماي ملل متحد در خصوص كسب و كار و حقوق بشر، و ميثاق جهاني ملل متحد به عنوان يكي از سند‌هاي اصلي بين‌المللي براي راهنمايي كسب و كار در خصوص مسؤليت اجتماعي فهرست مي‌شود.
كمپاني‌ها بايد براي پاسخ به تقاضاهاي بالقوه مصرف‌كنندگان، سازمان‌هاي غيردولتي يا مشتريان با ايزو ۲۶۰۰۰ آشنا شوند.

 

نقاط قوت اصلي ايزو ۲۶۰۰۰ چيست؟

  • اجماع بين‌المللي گسترده در خصوص عناصر مسؤليت اجتماعي را، كه از اسناد بين‌المللي معتبر استخراج شده‌اند، بازتاب مي‌دهد؛
  • به عبارت دقيق،‌به عنوان يك مبناي خوب براي مذاكرات فرا بخشي در مورد مسؤليت اجتماعي خدمت مي‌كند؛
  • براي شروع يك سفر مسؤليت اجتماعي مسير خوبي ارايه مي‌دهد؛
  • شامل مباني خوبي براي مشاركت در گفتگوي ذينفعان و ديگر مذاكرات بيروني است؛
  • اجازه‌ استفاده آزاد را مي‌دهد: استفاده كنندگان مي‌توانند هر مقدار راهنما را كه براي آگاه شدن نسبت به خط‌ مشي‌ها يا اقدامات مسؤليت اجتماعي خودشان لازم دارند استخراج كنند.

نقاط ضعف ايزو ۲۶۰۰۰ چيست؟

  • بر خلاف بيشتر سند‌هاي مسؤليت اجتماعي، ايزو ۲۶۰۰۰ به صورت رايگان در دسترس نيست و بايد به قيمت بين ۵۰ تا ۱۶۰ يورو خريداري شود؛
  • ايزو ۲۶۰۰۰، در ۱۱۸ صفحه، طولاني، پيچيده و دشوار خوان است؛
  • بسياري از بخش‌هاي راهنما به روشني در راستاي سازمان‌هاي بزرگ جهت گيري شده و براي سازمان‌هاي كوچك و متوسط مناسب نيست؛
  • اين راهنما گرايش دارد كه اقدامات را به خواننده ديكته كند به جاي آنكه منافع مسؤليت اجتماعي را توضيح دهد و استفاده كننده را به اقدام تشويق نمايد؛
  • گرچه ايزو ۲۶۰۰ به وضوح براي تأييديه نيست، از طرف بسياري كه خدمات تأييديه ارايه مي‌كنند مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرد.

Leave a Comment