شماره تماس شرکت 021-22909603 021-22850101
موبایل : 09123834608

ایزو ۹۰۰۱ مدیریت کیفیت

ایزو ۹۰۰۱ مدیریت کیفیت

ایزو ۹۰۰۱ مدیریت کیفیت:

در سال ۱۹۷۸ كميته فني ۱۷۶ سازمان بين المللي ايزو سري استانداردهاي  ايزو ۹۰۰۱ را به دنيا ارائه نمود.هدف از تدوين اين سري استاندارد بوجود آوردن الگوي بين المللي براي پياده سازي و استقرار سيستم مديريت  كيفيت و تضمين كيفيت بود كه مورد استقبال فراوان در سطح دنيا قرار گرفت.سيستمهاي مديريت كيفيت به منظور حفظ سطح كيفيت تعريف شده و بهبود كيفيت از طريق اصلاح فرايندها در سازمان پياده سازي ميشود.امروزه واحدهاي خدماتي نيز همانند واحدهاي صنعتي به دليل منافع بسيار حاصل از اين سيستمها علاقه زيادي به استقرار سيستم مديريت كيفيت نشان مي دهند.

استاندارد ايزو ۹۰۰۱ به راحتي ميتواند برآورده شدن نيازهاي مشتريان را كه در  نتيجه ايجاد رضايت و بالا بردن اعتماد او نسبت به سازمان پديد مي آيد تضمين نموده با توجه به نگرش فرايندگرائي تمام فعاليتهاي سازمان را در رابطه با مشتري در برگيرد. اين استاندارد با هر نوع فعاليتي كه سازمان انجام ميدهد سازگار شده سازمان ميتواند براحتي اين تطابق را ايجاد نمايد.

يك سازمان با دريافت گواهينامه ايزو براي همه روشن ميكند كه سيستم مديريت آن توسط شخص ثالث بيطرفي مورد مميزي و بازرسي قرار گرفته است بنابراين اعتماد مشتري به چنين سازماني بيش از سازمانهاي ديگر است.

منافع حاصل از استقرار سيستم در يك سازمان فقط به كسب اعتماد مشتري و دستيابي به سهم  بيشتر در بازار خلاصه نميشود بلكه منافع بسياري براي مديريت سازمان  در پي خواهد داشت كه برخي از آنها به شرح ذيل ميباشد.

* بهبود در برنامه ريزي سازماندهي و كنترل سازمان توسط مديريت

* بازاريابي مؤثر و كارآمد در جهت افزايش تعداد مشتريان

* بالا بردن سطح رضايت مشتريان از طريق ايجاد اطمينان بيشتر و ارائه خدمات بهتر به آنان

* اعمال كنترلهاي مؤثر بر فرايندها و بهبود روشها

* كاهش هزينه ها ضايعات دوباره كاريها و تعداد خطاها

* بهبود كيفيت و نحوه ارائه خدمات

Leave a Comment