شماره تماس شرکت 021-22909603 021-22850101
موبایل : 09123834608

ایزو۱۷۰۲۰

ایزو۱۷۰۲۰

ایزو۱۷۰۲۰

استاندارد ایران – ایزو – آی ای سی ۱۷۰۲۰ “که معادل با استاندارد ۱۷۰۲۰ ISO/IEC می باشد معیارهای (الزامات ) عمومی برای عملیات انواع سازمانهای بازرسی کننده را تعیین و مشخص می سازد . در این استاندارد عناصر سیستم کیفیت نیز تشریح شده به نحوی که بتوان آنها را در ارتباط با عناصر مرتبط با ISO 9001 : 2000 نیز بکار برد . اگر سازمانهای بازرسی کننده با روشی هماهنگ و منطبق با استاندارد ایران – ایزو – آی ای سی ۱۷۰۲۰ تایید صلاحیت شوند ، آنگاه وجود یک استاندارد بعنوان راهنما برای کاربرد استاندارد ایران – ایزو – آی ای سی ۱۷۰۲۰ ضروری می باشد که استاندارد حاضر آن را فراهم می سازد.

 

یکی از اهداف این استاندارد این است که مرجع تایید صلاحیت را قادر می سازد تا کاربرد استاندارد ایران – ایزو – آی ای سی ۱۷۰۲۰ را برای ارزیابی سازمانهای بازرسی کننده ، هماهنگ ساخته و گامی مهم در جهت نیل به شناسایی متقابل مراجع تایید صلاحیت نیز برداشته شود . این استاندارد برای سازمانهای بازرسی کننده و نیز برای طرفهایی که بر اساس گزارشها / گواهینامه های بازرسی تصمیماتی اتخاذ می کنند کاربرد دارد .

 

این استاندارد می تواند اساس و مبنای توافق نامه های شناسایی متقابل بین مراجع تایید صلاحیت کننده را فراهم سازد و برای کاربرد سازگار استاندارد ISO/IEC 17020 ضروری شناخته می شود. اعضای توافق نامه های شناسایی چند جانبه و متقاضیان عضویت در این توافق نامه ها ، یکدیگر را در اجرای استاندارد ISO/IEC 17020 ارزیابی نموده و انتظار می رود که کل این راهنما بوسیله مراجع تایید صلاحیت بعنوان بخشی از مقررات عمومی پذیرفته شود.

 

واژه ” باید ” در کل این استاندارد برای نشان دادن مقرراتی است که اجباری بوده و الزامات استاندارد ایران – ایزو – آی ای سی ۱۷۰۲۰ را منعکس می سازد . واژه ” بایستی ” برای نشان دادن مقرراتی است که اجباری نبوده و انتظار می رود توسط سازمانهای بازرسی کننده مورد استفاده قرار گیرد و روشی شناخته شده برای تامین الزامات می باشند . سازمانهای بازرسی کننده ای که سیستم های آنها نتوانند به هر دلیل این استاندارد را بطور کامل اجرا نماید ، تنها در صورتی برای مرجع تایید قابل قبول خواهند بود که الزامات بند مرتبط استاندارد ایران – ایزو – آی ای سی ۱۷۰۲۰ و هدف این استاندارد را با روشی معادل تامین نمایند.

 

مرجع تایید صلاحیت باید همواره بی طرفی خود را طبق الزامات بند مرتبط استاندارد ایزو آی ای سی ۱۷۰۱۱ حفظ کند ، معهذالک مرجع تایید صلاحیت باید آمادگی داشته باشد تا در مورد این راهنما و تفسیر خود با مراجعه کننده گفتگو کند و در مواردی که اقتضا نماید به سوالات پاسخ دهد.

 

هدف

 

هدف از تدوین این استاندارد تهیه راهنمایی به منظور تبییین و تشریح الزامات و معیارهای مشخص شده در استاندارد ایران – ایزو – آی ای سی ۱۷۰۲۰ می باشد.

 

 

 

 

دامنه کاربرد

 

این استاندارد علاوه بر اینکه می تواند بعنوان راهنمایی برای ارزیابی ، بازبینی و نیز صدور گواهینامه تایید صلاحیت انواع مختلف سازمانهای بازرسی کننده توسط مرجع تایید صلاحیت کاربرد داشته باشد ، می تواند برای انواع مختلف سازمانهای بازرسی کننده جهت استقرار، اجرا ، حفظ و رعایت الزامات استاندارد ایران – ایزو – آی ای سی ۱۷۰۲۰ و انطباق با آن نیز مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر موارد فوق این استاندارد بعنوان وسیله ای جهت حصول اطمینان استفاده کنندگان از خدمات بازرسی سازمانهای بازرسی کننده در خصوص نحوه ارائه خدمات بازرسی و کیفیت آن بکار می رود .

Leave a Comment