شماره تماس شرکت 021-22909603 021-22850101
موبایل : 09123834608

ce mark

ce mark

استاندارد انطباق اروپایی ce mark

انطباق محصول با قوانین و مشخصات تعریف شده در اروپاي متحد را نشان می دهد. محصولی که موفق به اخذ این آرم می شود، می تواند CE علامت

در تمامی کشورهاي اروپاي متحد و اتحادیه تجارت آزاد اروپا (بجز کشورهاي سوییس و لیختن اشتاین) بدون محدودیت براي فروش، به بازار عرضه

مجوز ورود به بازارهاي اروپایی را پیدا می نماید. CE شود و با داشتن آرم

به مفهوم ‹‹ تطابق ›› Conformity European به مفهوم ‹‹ اروپاي متحد ‹‹ Community European ›› بر گرفته از دو کلمه CE

اروپایی ›› هم اشاره شده می باشد.

تعریف شده در این اتحادیه را نشان می دهد . (Directive) آرم محصول در اروپاي متحد است و تطابق محصول با الگوها و قواعد ، CE علامت

بعبارت دیگر ، داشتن این علامت بیانگر رعایت حداقل الزامات اساسی تعریف شده در زمینه محصولات صنعتی براي حفاظت از سلامتی و ایمنی مصرف

نه تنها بیانگر تطابق محصول با استانداردها و قواعد تعریف شده اروپاي متحد، بلکه تطابق تولید CE کننده و نیز محیط زیست محیط می باشد. علامت

با الزامات قانونی تعیین شده را هم نشان می دهد.

CE

Leave a Comment